Základní představení aplikace pro finanční analýzu firmy

Chcete si ušetřit spoustu času a zbytečnou námahu při prezentaci výsledků vaší firmy?

Na vašich poradách nebo jednáních potřebujete občas prezentovat firemní výsledky. Při prezentaci zabírají na ostatní zejména tabulky a grafy. Proč máte vymýšlet něco, co pro vás již někdo vytvořil? Vy to jen můžete použít. V aplikaci máte mnoho tabulek či grafů, které můžete použít do vaší prezentace. Nemusíte se tedy trápit s Excely, použijte hotové řešení. Vyzkoušejte zdarma demoverzi, prohlédněte si vzorovou aplikaci.

 

Prostředí aplikace FinAnalysis

Aplikace potřebuje pro své fungování prostředí MS Excel 2000 (Win) a vyšší. Umožňujeme rozbor účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, cash flow) za až třináct účetních období. Aplikace tvoří 32 listů, jejichž vytištěním můžete získat více jak 50 stran tiskových výstupů ve formě tabulek a grafů. Ty vám napomáhají přehlednějšímu zobrazení vývoje sledovaných veličin. V aplikaci klademe důraz právě na grafické vyobrazení zadaných a vypočítaných údajů, což usnadňuje analytikovi orientaci ve výsledcích finanční analýzy zkoumaného podniku.

 

Jak připravíte aplikaci zadáním dat

Příprava programu je jednoduchá, naplnění aplikace z ročních výkazů lze svěřit i vaší blonďaté asistentce. Pouze přepíšete hodnoty z vašich účetních výkazů do příslušných listů aplikace. Data, která je třeba zadat, má k dispozici každá firma, která vede podvojné účetnictví. Jedná se o finanční výkazy rozvahy, výsledovky, případně Cash flow. Tyto a volitelně další údaje (zaměstnanci, dividenda, kód OKEČ...) vložíte do prvních čtyř listů sešitu. List rozvahy a výsledovky jsou provázány přes hospodářský výsledek. Tím získáváte kontrolu po zadání. V případě rozdílu bilančních sum aktiv a pasiv je ohlášena chyba.

Výpočet všech ostatních údajů pak automaticky proběhne včetně aktualizace přítomných grafů.

 

Tabulky a grafy finanční analýzy

 

Jak vyhodnocovat zpracované výsledky

FinAnalysis vám připraví vyhodnocení zadaných údajů z finančních výkazů v podobě tabulek a grafů.

Vlastní práce s aplikací je již na uživateli, který se umí ve vypočítaných datech orientovat. Musíte umět předložené výsledky finanční analýzy dat interpretovat. Potom můžete využít informace pro dlouhodobé a operativní řízení podniku. Vyhodnocená data vám umožní se lépe rozhodovat při získávání finančních zdrojů, při zajišťování optimální majetkové struktury, při alokaci volných peněžních prostředků, při rozdělování zisku apod.

 

Jaké analýzy v podobě tabulek a grafů jsme vytvořili

Aplikace se skládá ze čtyř listů pro zadávání dat, která vyplní uživatel...

Vstupní údaje

Rozvahy netto

Výsledovky

Cash flow

Propojení finanční analýzy na ABRU

...a z listů, které se automaticky doplní o výpočty a grafické zobrazení dat

Grafy cash flow

Vybrané základní údaje

Elementární metody finanční analýzy
Analýza absolutních (stavových) ukazatelů

Horizontální analýza (analýza trendů) rozvahy

Horizontální analýza (analýza trendů) výsledovky

Vertikální (procentní) analýza rozvahy

Vertikální (procentní) analýza výsledovky

Struktura krytí aktiv (vertikální analýza rozvahy)

Struktura aktiv (vertikální analýza rozvahy)

Struktura zásob (vertikální analýza rozvahy)

Struktura pasiv (vertikální analýza rozvahy)

Struktura vlastního kapitálu (analýza rozvahy)

Struktura výnosů a nákladů (horizontální analýza výsledovky)

Provozní náklady (horizontální analýza výsledovky)

Struktura tržeb (vertikální analýza výsledovky)

Zlatá bilanční pravidla

Analýza zisku

Analýza zisku

Analýza rozdílových ukazatelů (Analýza fondů finančních prostředků)

Analýza finančních fondů

Analýza poměrových ukazatelů

Ukazatelé rentability

Ukazatelé likvidity

Ukazatelé aktivity

Ukazatelé zadluženosti

Ukazatelé kapitálového trhu

Ukazatelé na bázi cash flow

Ukazatelé na bázi finančních fondů

Analýzy soustav ukazatelů a modelů
Pyramidové soustavy poměrových ukazatelů

Du Pont analýza

Souhrnné indexy a predikční modely

Bankrotní modely

Bankrotní modely CZE

Bonitní modely

Zaměstnanci a produktivita práce

 

 

Prohlédnout aplikaci pro finanční analýzu

 

 

 

 

Zajímala nás skladba pracovních pozic našich zákazníků, kteří si objednali FinAnalysis. Popis je trochu genderově nekorektní, správně by mělo být jednatel/jednatelka:

Pozice klienta ve firmě

 

Napojení na ERP systém (účetní systém)

FinAnalysis není napojen na konkrétní ERP systém. Což může být i nevýhoda, pokud má ERP systém podobný produkt jako svoji nadstavbu. Ale těch příliš není. FinAnalysis je tak použitelný pro každou firmu, která vytváří účetní výkazy, což je v podstatě každá firma.

 

Jak jsme se vypořádali se změnou účetních výkazů po 1.1.2016

Můžete mít 3 různé případy struktur účetních výkazů:

a) uživatel FinAnalysis má výkazy pouze podle nové struktury finančních výkazů platných od roku 2016. Potom uživatel použije sešit FinAnalysis 2.19.

b) uživatel FinAnalysis má výkazy pouze podle starší struktury finančních výkazů platných do roku 2016. Potom uživatel použije sešit FinAnalysis 2.15.

c) uživatel FinAnalysis má některé výkazy podle nové struktury platné od roku 2016, a některé výkazy podle původní struktury. Přitom chce zachovat kontinuitu výsledků a mít všechna období v jediném sešitu. Potom použije sešit FinAnalysis 2.19 a bude muset použít převodový můstek v tomto sešitě obsažen.

© 2000 - 2019 Atlantis PC s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | atlantispc@email.cz