Jaké bankrotní a bonitní modely ve FinAnalysis najdete

Mezi používané metody finanční analýzy v naší aplikaci FinAnalysis patří i bankrotní a bonitní modely. V aplikaci FinAnalysis najdete celkem 3 listy pro různé modely. V demoverzi se lze podívat na jejich naplnění, které zde popisujeme.

 

Demoverze na 3 období ZDARMA   

 Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu
 

Bez časového omezení a nutnosti registrace   

 

Použité bankrotní modely

Bankrotní, nebo-li predikční, modely představují systémy včasného varování, neboť podle chování vybraných ukazatelů indikují případné ohrožení finančního zdraví. Tyto modely byly odvozeny na základě skutečných dat u firem, které v minulosti zbankrotovaly, nebo naopak dobře prosperovaly. Vychází z předpokladu, že ve firmě dochází už několik let před úpadkem k jistým anomáliím, ve kterých jsou obsaženy symptomy budoucích problémů a které jsou charakteristické právě pro ohrožené firmy. Jsou vhodné nejen pro současné, ale i budoucí rozhodování, umožňují managementu oddělit a správně interpretovat indikátory případných budoucích problémů a včas je identifikovat a upravit dříve, než dojde k vážným problémům nebo dokonce bankrotu.

Podívejte se na konkrétní tabulky a grafy

Altmanova formule bankrotu (Z score)

Altmanův bankrotní model předpovídá bankrot firmy na základě koeficientu, počítaného pomocí pěti ukazatelů podle následujícího vzorce:

 

     Z = 1,2 * X(1) + 1,4 * X(2) + 3,3 * X(3) + 0,6 * X(4) + 1,0 * X(5)

 

Nevyšší spolehlivost má Altmanova formule v časovém horizontu dvou let. Je to přibližně 95 %. Dá se použít i pro jiná období, ale v tom případě její spolehlivost klesá.

 

Z > 2,99podnik je v dobré situaci
1,81 < Z < 2,99šedá zóna nevyhraněných výsledků
Z < 1,81u podniku je velmi pravděpodobný bankrot

 

Altmanova formule bankrotu (Z score) pro s.r.o.

V uvedené podobě se formule používá pro hodnocení akciových společností. Pro posuzování stavu společností s ručením omezeným se používá její upravená verze, která se liší v definici ukazatele X(4) a ve vahách přisuzovaných jednotlivým ukazatelům. Nová rovnice tedy vypadá takto:

 

     Z = 0,717 * X(1) + 0,847 * X(2) + 3,107 * X(3) + 0,42 * X(4) + 0,998 * X(5)

 

X(4) = vlastní kapitál / (dlouhod. závazky + krátkod. závazky + bankovní úvěry a výpomoci)

 

Účetní hodnota základního kapitálu se zde používá proto, že u podniků, které nejsou obchodovány na burze, nemůžeme dosadit tržní hodnotu akcie.

Také hranice jednotlivých intervalů, podle kterých se posuzuje finanční zdraví podniku, jsou v tomto modelu posunuty.

 

Výsledný index se porovná s hodnotami následující tabulky:

Z > 2,9podnik je v dobré situaci
1,2 < Z < 2,9šedá zóna nevyhraněných výsledků
Z < 1,2u podniku je velmi pravděpodobný bankrot
V aplikaci používáme tyto bankrotní modely

Tafflerův model

Jedná se o bankrotní model, který udává pravděpodobnost bankrotu společnosti. Ukazatel byl publikován v roce 1977.

 

Tafflerův model pracuje se čtyřmi ukazateli.

 

Tafflerova diskriminační funkce má tvar:

 

     TZ = 0,53 * R1 + 0,13 * R2 + 0,18 * R3 + 0,16 * R4

 

Výsledná kvalifikace firmy se provede podle následující tabulky:

TZ > 0,3nízká pravděpodobnost bankrotu firmy
0,2 < TZ < 0,3šedá zóna nevyhraněných výsledků
TZ < 0,2zvýšená pravděpodobnost bankrotu firmy

 

Beermanova diskriminační funkce

Tento index je využíván pro hodnocení a prognózu vývoje výrobních podniků.

 

Využívá těchto deseti ukazatelů:

 

Samotná funkce pak má tvar:

 

     BDF = 0,217 * x1 + (-0,063) * x2 + 0,012 * x3 +0,077 * x4 + (-0,105) * x5 + (-0,813) * x6 + 0,165 * x7 + 0,161 * x8 + 0,268 * x9 + 0,124 * x10

 

Vyhodnocovaná je podle následující stupnice:

BDF < 0,2velmi dobrý stav podniku
0,2 < BDF < 0,25dobrý stav podniku
0,25 < BDF < 0,3průměrný stav podniku
0,35 < BDFšpatný stav podniku

 

Hodnota 0,3 tedy odděluje prosperující podniky od neprosperujících, čím je hodnota nižší, tím lepší finanční situaci podniku lze do budoucna předpokládat.

V aplikaci používáme tyto bankrotní modely

Beaverův model

Beaver se ve své práci pokusil analyzovat, které poměrové ukazatele hrají významnou roli při finančních problémech firem. Mezi zbankrotované firmy zařadil Beaver i ty firmy, které vykazovaly známky bankrotujících firem. Tím se vyhnul hlavnímu problému bankrotních modelů, kterým je vymezení bankrotující firmy. Ze své analýzy vyvodil závěr, že finanční poměrové ukazatele mají vypovídací sílu již pět let před úpadkem firmy.

 

Parametry Beaverova modelu:

 

ukazateltrend u ohrožených firem
vlastní kapitál / aktiva celkemklesá
přidaná hodnota / aktiva celkemklesá
bankovní úvěry / cizí zdrojeroste
cash flow / cizí zdrojeklesá
provozní kapitál / aktiva celkemklesá

 

Altmanův index Z-Score pro Českou republiku

Autory této úpravy jsou Inka a Ivan Neumaierovi. Výchozí podobou jejich verze Z-funkce je původní Altmanova formule pro a.s.

 

     Z (ČR) = 1,2 * X1 + 1,4 * X2 + 3,3 * X3 + 0,6 * X4 + 1,0 * X5 + 1,0 * X6

 

kde doplněný poměrový ukazatel X6 je definován následujícím výrazem:

X6 = závazky po lhůtě splatnosti / výnosy

 

Index IN95

Manželé Inka a Ivan Neumaierovi sestavili index důvěryhodnosti IN na základě souboru 100 českých podniků ověření vybraných statisticko-matematických metod. Tento index odráží zvláštnosti českých účetních výkazů a ekonomické situace v ČR. Obdobně jako Altmanovo Z-score obsahuje index důvěryhodnosti IN standardní poměrové ukazatele z oblasti aktivity, výnosnosti, zadluženosti a likvidity. Postupem času byly vytvořeny 4 varianty indexu důvěryhodnosti.

Index IN95 je bankrotním modelem a mezi jeho ukazateli není zastoupen ani jeden, který by pracoval s tržní hodnotou firmy, jak je tomu u Altmanova modelu. Tato úprava je výhodou pro podmínky málo likvidního kapitálového trhu. Podle manželů Neumeirových (2002) je "specifikem pro českou ekonomiku, kde je vysoká platební neschopnost, zařazení ukazatele Závazky po lhůtě splatnosti/výnosy". Tento ukazatel charakterizuje neschopnost firmy a snižuje se o něj hodnota indexu. Index byl testován na datech tisíců českých firem a prokázal vynikající vypovídací schopnost pro odhad finanční tísně těchto firem. Úspěšnost indexu dosahuje více než 70%.

 

Index IN95 má následující tvar:

 

     IN95 = V(1) * A+V(2) * B + V(3) * C + V(4) * D + V(5) * E - V(6) * F

 

kde:

 

Závazky po lhůtě splatnosti nelze nalézt v Rozvaze ani Výsledovce, naleznete v analytické evidenci účetní.

 

V(1) až V(6) = váhy jednotlivých ukazatelů

 

Váhy se počítají jako podíl významnosti ukazatele ke kriteriální hodnotě ukazatele. Hodnoty vah vypočtené pro jednotlivé obory ekonomických činností jsou uvedeny v tabulce. Tabulka nezahrnuje hodnoty V(2) a V(5), která jsou pro všechna odvětví stejné. Váha V(2) je rovna 0,11 a váha V(5) je rovna 0,10.

 

OKEČNázevV(1)V(3)V(4)V(6)
AZemědělství0,2421,350,7614,57
BRybolov0,0510,760,0984,11
CDobývání nerostných surovin0,1417,740,7216,89
CADobývání energetických surovin0,1421,380,7416,31
CBDobývání ostatních surovin0,165,390,5625,39
DZpracovatelský průmysl0,247,610,4811,92
DAPotravinářský průmysl0,264,990,3317,38
DBTextilní a oděvní průmysl0,236,080,4312,37
DCKožedělný průmysl0,247,950,438,79
DDDřevařský průmysl0,2418,730,4111,57
DEPapírenský a polygrafický průmysl0,236,070,4416,99
DFKoksování a rafinérie0,194,090,322026,93
DGVýroba chemických výrobků0,214,810,5717,06
DHGumárenský a plastikářský průmysl0,225,870,3843,01
DIStavební hmoty0,25,280,5528,05
DJVýroby kovů0,2410,550,469,74
DKVýroba strojů a přístrojů0,2813,070,646,36
DElektrotechnika a elektronika0,279,50,518,27
DMVýroba dopravních prostředků 0,23 29,29 0,71 7,46
DNJinde nezařazený průmysl 0,26 3,91 0,38 17,62
EElektřina, voda plyn 0,15 4,61 0,72 55,89
FStavebnictví 0,34 5,74 0,35 16,54
GObchod, opravy motorových vozidel 0,33 9,70 9,70 28,32
HPohostinství a ubytování 0,35 12,57 0,88 15,97
IDoprava , sklad., spoje 0,07 14,35 0,75 60,61
Ekonomika ČR 0,22 8,33 0,52 16,80

 

Výsledná kvalifikace firmy se provede podle následující tabulky:

 

IN > 2Uspokojivá finanční situace
1 < IN <= 2Šedá zóna nevyhraněných výsledků
IN <= 1Firma je ohrožena vážnými finančními problémy
V aplikaci používáme tyto bankrotní modely
 

Demoverze na 3 období ZDARMA   

 Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu
 

Bez časového omezení a nutnosti registrace   

 

Index IN99

Index IN99 je bonitní model konstruován z pohledu vlastníka. Pro tvorbu nového indexu byla použita diskriminační analýza, pomocí které byly zrevidovány váhy ukazatelů indexu IN95 platné pro ČR s ohledem na jejich význam pro dosažení kladné hodnoty ekonomického zisku.

 

     IN99 = -0,017 * A + 4,573 * C + 0,481 * D + 0,015 * E

 

kde:

 

Výsledná kvalifikace firmy se provede podle následující tabulky:

IN99 > 2,07Podnik tvoří novou hodnotu pro vlastníka
1,42 <= IN99 < 2,07Spíše tvoří hodnotu pro vlastníka
1,089 <= IN99 < 1,42Nelze určit, zda tvoří nebo netvoří hodnotu pro vlastníka
0,684 <= IN99 < 1,089Spíše netvoří hodnotu pro vlastníka
IN99 < 0,684Podnik netvoří hodnotu pro vlastníka

 

Index IN může být vhodným indikátorem tvorby hodnoty zejména pokud nelze pracovat s tržními cenami akcií firmy kvůli jejich nízké vypovídací schopnosti a nebo pokud nejde stanovit náklad vlastního kapitálu. S úspěšností 86,4% index dokazuje tvorbu hodnoty a s ještě vyšší úspěšností 98,9% dokázal identifikovat, že nedochází k tvorbě hodnoty.

 

Index IN01

Index IN01 spojuje předchozí dva modely, bonitní i bankrotní. Konstrukce byla provedena pomocí diskriminační analýzy a vycházela z dat 1915 podniků které byly rozděleny na tři skupiny: 583 podniků bylo ve skupině podniků tvořících hodnotu, 503 podniků v bankrotu nebo těsně před bankrotem a 829 ostatních podniků.

 

Vzorec indexu IN01 je:

 

     IN01 = 0,13 * A + 0,04 * B + 3,92 * C + 0,21 * D + 0,09 * E

 

 

Výsledná kvalifikace firmy se provede podle následující tabulky:

IN01 > 1,77Podnik tvoří hodnotu
0,75 <= IN01 < 1,77Bonitní podnik, hodnotu netvoří
IN01 < 0,75Podnik spěje k bankrotu
V aplikaci používáme tyto bankrotní modely

Index IN05

Index IN05 je zatím posledním známým indexem Inky a Ivana Neumaierových. Tento index je aktualizací indexu IN01 podle testů na průmyslových datech z roku 2004.

 

Vzorec indexu IN05 je:

 

     IN05 = 0,13 * A + 0,04 * B + 3,97 * C + 0,21 * D + 0,09 * E

 

 

Výsledná kvalifikace firmy se provede podle následující tabulky:

IN05 > 1,6Podnik tvoří hodnotu
0,9 < IN01 < 1,6Šedá zóna nevyhraněných výsledků
IN05 < 0,9Podnik hodnotu netvoří (ničí)

 

Aspekt Global Rating

Bonitní model Aspekt Global Rating (AGR) sestavila společnost ASPEKT Central Europe Group a.s. jako ratingové hodnocení sestavené pro české prostředí. Tento model využívá účetních dat z rozvahy a z výkazu zisku a ztráty a jeho nosnými prvky jsou ukazatelé, limitní hodnoty a škály.

AGR je složen ze 7 ukazatelů, které obsahují 20 položek z účetních výkazů, které jsou na sobě nezávislé i závislé. Snahou tohoto ukazatele je minimalizovat vliv různosti odvětví na výsledky hodnoceného podniku. Model Aspekt Global Rating se zaměřuje zejména na provozní část hodpodaření podniku, která zároveň bývá tou nejvýznamnější.

Index zařazuje hodnocený subjekt do devítibodové stupnice, která se svoji podobou neliší od ratingových stupňů používaných v zahraničí.

 

Vzorec ratingu AGR je:

 

     AGR = A + B + C + D + E + F + G

 

 

Výsledná kvalifikace firmy se provede podle následující tabulky:

 ratingkomentář k ratingu
8,5 <= AGRAAAOptimálně hospodařící subjekt blížící se "ideálnímu podniku"
7 <= AGR < 8,5AAVelmi dobře hospodařící subjekt se silným finančním zdravím
5,75 <= AGR < 7AStabilní a zdravý subjekt s minimálními rezervami v rentabilitě či likviditě
4,75 <= AGR < 5,75BBBStabilní průměrně hospodařící subjekt
4 <= AGR < 4,75BBPrůměrně hospodařící subjekt, jehož finanční zdraví má poměrně jasné rezervy
3,25 <= AGR < 4BSubjekt s jasnými rezervami a problémy, které je třeba velmi dobře sledovat
2,5 <= AGR < 3,25CCCPodprůměrně hospodařící subjekt, jehož rentabilita i likvidita si vyžadují ozdraven
1,5 <= AGR < 2,5CCNezdravě hospodařící subjekt s krátkodobými i dlouhodobými problémy
AGR < 1,5CSubjekt na pokraji bankrotu se značnými riziky a častými krizemi

 

Použité bonitní modely

Bonitní modely patří mezi diagnostické modely, které hodnotí firmu jedním syntetickým koeficientem na základě účelově vybraného souboru ukazatelů, který nejvýstižněji umožňuje vyjádřit finanční situaci, resp. pozici na firmy.

Z časového hlediska lze bonitní modely zařadit do analýzy ex post, která je orientována retrospektivně a vede k poznání příčin, jež podmínily současnou firemní situaci. Tedy pouze popisují skutečně dosažené výsledky, na kterých se již nedá nic změnit.

Bonitní modely jsou na rozdíl od bankrotních modelů založeny převážně na teoretických poznatcích a umožňují posoudit pozici firmy ve srovnání s větším souborem porovnávaných subjektů, s oborovými výsledky.

Bonitní modely predikují finanční zdraví účetní jednotky. Toto bývá rozděleno do různě široké škály, a to zpravidla od zdraví dobrého až po to špatné. Tyto modely umožňují jejich uživatelům srovnání účetních jednotek, které se pohybují ve stejném oboru činnosti.

Podívejte se na konkrétní tabulky a grafy

Index bonity

Index bonity, který také nazýván indikátor bonity, je založen na multivarianční diskriminační analýze podle zjednodušené metody. Používá se hlavně v německy mluvících zemích.

 

Používá následující ukazatele:

 

Indikátor (index) bonity se počítá podle vzorce:

 

     IB = 1,5 * x1 + 0,08 * x2+ 10 * x3+ 5 * x4+ 0,3 * x5+ 0,1 * x6

 

HodnotaHodnocení situace podniku
-3 < IB < -2extrémně špatná
-2 < IB < -1velmi špatná
-1 < IB < 0špatná
0 < IB < 1určité problémy
1 < IB < 2dobrá
2 < IB < 3velmi dobrá
3 < IBextrémně dobrá
V aplikaci používáme tyto bankrotní modely

 

Kralickův rychlý test, modifikace Kislingerová

Při konstrukci quick testu bylo použito ukazatelů, které nesmějí podléhat rušivým vlivům a navíc musí vyčerpávajícím způsobem reprezentovat celý informační potenciál rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Proto je z každé ze čtyř základních oblastí (tj. stability, likvidity, rentability a hospodářského výsledku) zvolen jeden ukazatel tak, aby byla zabezpečena vyvážená analýza jak finanční stability, tak i výnosové situace firmy.

 

Tato metoda ohodnocuje čtyři vybrané podílové ukazatele:

 

 

Ukazatel kvóty vlastního kapitálu (koeficientu samofinancování) vypovídá o kapitálové síle firmy a informuje i o tom, zda existuje nebo neexistuje absolutně mnoho dluhů v peněžních jednotkách nebo v procentech celkových aktiv. Přitom charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu a samostatnost. Udává, do jaké míry je firma schopna pokrýt své potřeby vlastními zdroji.

 

Quick test "Kislingerová"

Tento test také vychází z testu zveřejněného Kralickem. Prof. Kislingerová se zabývá aplikováním Kralickova Quick testu na prostředí České republiky a lehce tento test modifikuje.

Rozdíl je v tom, že Kralicek v původním modelu používá tzv. bilanční Cash-flow, tj. Cash-flow upravené na okamžitou (nikoli tokovou) veličinu. Kislingerová uvádí, že v případě naší ekonomiky je nutné počítat Cash-flow poněkud jinak, protože by bilanční Cash-flow vyšlo vzhledem k specifikaci financování tohoto sektoru záporné. Cash-flow budeme tedy v případě Kislingerové počítat následovně:

 

CF Kralicek = bilanční zisk (ztráta) + odpisy + příděly do rezervních fondů + příděly do rezerv - rozpouštění rezervních fondů - rozpouštění rezerv

 

CF Kislingerová = výsledek hospodaření za účetní období + odpisy + změna stavu rezerv

 

Tento ukazatel vyjadřuje, za jak dlouhé časové období je podnik schopen uhradit své závazky.

Doba splácení dluhu z cash flow spolu s kvótou vlastního kapitálu charakterizuje finanční stabilitu sledované firmy a její reciproční hodnota informuje o solventnosti dané firmy.

 

 

 

Stanovení bonity je následné:

Každý ukazatel se nejprve podle dosaženého výsledku oklasifikuje podle tabulky a výsledná známka se pak určí jako aritmetický průměr známek získaných za jednotlivé ukazatele.

 

Rychlý test - bodové ohodnocení ukazatelů:

UkazatelVýborný (1)Velmi dobrý (2)Průměrný (3)Špatný (4)Ohrožen insolvencí (5)
A> 30 %> 20 %> 10 %> 0 %negativní
B< 3 roky< 5 let< 12 let> 12 let> 30 let
C> 10 %> 8 %> 5 %> 0 %negativní
D> 15 %> 12 %> 8 %> 0 %negativní

 

Výsledná známka za celý test se vypočítá jako průměr známek dosažených za jednotlivé ukazatele. Pokud je výsledné kritérium nižší než 2, podnik je považován za velmi dobrý. Pokud je hodnota vyšší než 3, podnik se nachází ve špatné finanční situaci.

V aplikaci používáme tyto bankrotní modely

Grünwaldův bonitní model

Grünwaldův index je založen na šesti poměrových ukazatelích. Ukazatelé reprezentují oblast rentability, likvidity a zadluženosti. Konkrétně se jedná o ukazatele - rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita celkového kapitálu, provozní pohotová likvidita, krytí zásob pracovním kapitálem, doba splácení dluhů a úrokové krytí. Bodové hodnocení každého uživatele je omezeno na maximálně 3 body, aby bylo zamezeno zkreslení výsledku díky extrémně příznivé hodnotě některého ukazatele. Naopak v případě záporné hodnoty ukazatele se mu přidělí nulová hodnota.

 

     GBM = (ROE / pum + ROA / (pum * (1 - sdp)) + PPL / 1,2 + KZPK / 0,7 + KDPT / 0,3 + UK / 2,5) / 6

 

Používá následující ukazatele:

 

Autor modelu zvolil jako příklad následující hodnoty krajních přijatelných hodnot:

 

Výsledná kvalifikace firmy se provede podle následující tabulky:

2,0 body a více, a všechny ukazatele dosahují alespoň 1,0 bodu   A - pevné zdraví
1,0 bod až 1,9 bodu, a PPL a ÚK dosahuji alespoň 1,0 boduB - dobré zdraví
0,5 bodu až 0,9 bodu, a PPL dosahuje alespoň 1,0 boduC - slabší zdraví   
méně než 0,5 boduD - churavění

 

Prohlédnout aplikaci pro finanční analýzu Cena aplikace pro finanční analýzu podniku

Seznam použité literatury

Grünwald Rolf - Holečková Jaroslava: Finanční analýza a plánování podniku. 1. vydání Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 1997. 197 s. ISBN 80-7079-257-4.

Kislingerová Eva - Hnilica Jiří: Finanční analýza - krok za krokem. 1. vydání Praha : C. H. Beck, 2005. 137 s. ISBN 80-7179-321-3.

Grünwald Rolf: Finanční analýza - metody a využití. Praha : VOX Consult s.r.o., 1995. 81 s.

Jiříček, Petr - Morávková Magda: Finanční analýza. Jihlava : VŠPJ, 2008, s. 5. ISBN 978-80-87035-14-6.

Kislingerová Eva: Manažerské finance. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C.H. Beck, 2007. 745 s. ISBN 9788071799030.

Kislingerová Eva: Oceňování podniku. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C.H. Beck, 2001. 367 s. ISBN 8071795291.

Harna Lubomír - Rezková Jiřina - Březinová Hana: Finanční analýza: včetně softwaru. 3. aktualiz. vyd. Praha : Bilance, 2007. 72 s. ISBN 80-86371-49-2.

© 2000 - 2019 Atlantis PC s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | atlantispc@email.cz