ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

SW pro finanční analýzu firmy FinAnalysis a ERP systémy ABRA

Software pro vytvoření finanční analýzy z vašich účetních výkazů FinAnalysis

Dnešní konkurenční podnikatelské prostředí nenahrává chybovým rozhodnutím, pokud chcete být úspěšní a vydělávat peníze. Dnes není možné, abyste zůstali dlouhodobě konkurenčně schopní a ziskoví jen na základě intuitivního řízení managementu. V praxi často praktické řešení rozhodovacích procesů naráží na meze dané lidským subjektem rozhodování. Tyto hranice spočívají v omezené schopnosti člověka zpracovávat informace či řešit složité problémy. To se týká nás všech a nenalhávejme si, že jsme vyjímka. Mezi takové problémy rovněž patří i hodnocení výkonnosti či finanční důvěryhodnosti firmy.

Dříve než přijmete jakákoliv finanční a investiční rozhodnutí, musíte znát finanční situaci firmy. Nejde jen o momentální stav, ale především o základní vývojové tendence v čase a o porovnání se standardními hodnotami v oboru, odvětví nebo přímo o porovnání s konkurencí. Minulost a současnost informuje o záporech a kladech výkonnosti podniku, o možných rizicích, která plynou z dosavadního fungování. Za finančně zdravý podnik považujeme podnik, který je dnes i perspektivně schopen naplňovat smysl své existence, tedy je schopen dosahovat trvale míry zisku, který je vyžadován investory (akcionáři) vzhledem k určité výši rizika, se kterým je příslušný druh podnikání spojen.

Pokud umíte zhodnotit finanční situaci podniku, je to důležité nejen pro firmu samotnou, aby odhalila svoje silné a slabé stránky a podle toho uskutečnila rozhodnutí či přijala patřičné opatření. Ale také při navazování a řízení obchodních vztahů s obchodními partnery - dodavateli, odběrateli, bankou, fondy EU, apod.

Jaké otázky si asi kladete při řízení podniku?

odrážkaMáme zmapovanou finanční historii naší firmy. Může nám to pomoci pro zvyšování zisku?

odrážkaJe námi vložený kapitál do společnosti dostatečně efektivní, tvoří nám maximálně možný zisk?

odrážkaMáme pod kontrolou peněžní toky, neleží nám zde zbytečně peníze, ale jsme schopni splácet své závazky?

odrážkaJak kvalifikovaně zjistíme, zda náš podnik nám přináší hodnotu nebo naopak míří k bankrotu?

odrážkaJak najdeme slabá místa firmy, potenciálně nebezpečné oblasti, produkující ztráty?

odrážkaMůžeme pomýšlet na získání úvěru od banky, nejsme již předluženi? Jak tuto informaci získáme?

Finanční analýza firmy

Pokud řešíte tyto a další otázky při řízení firmy, pomáhá vám právě finanční analýza

Při použití finanční analýzy máte připravenou metodu využívanou k rozboru hospodaření subjektů, která propojuje finanční účetnictví a finanční řízení. Zaměřuje se především na zjištění již existujících stavů, vzniklých problémů, a silných i slabých stránek v hodnotových procesech podniku.

Smyslem finanční analýzy je získání hlubšího poznání ekonomických souvislostí uvnitř subjektu s cílem poskytnout skutečný obraz o jeho hospodaření. Za pomoci speciálních metodických prostředků vytvoříte diagnózu finančního hospodaření subjektu. S kvalifikovanou a pravidelně prováděnou diagnózou odhalíte případné poruchy finančního "zdraví" v době, kdy je ještě možné různými řídícími zásahy tyto omyly napravit. Umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, podle nichž by bylo možné přijmout různá rozhodnutí.

Pokud zpracováváte firemní finanční analýzu, dostáváte systematický rozbor dat získaných převážně z údajů finančního účetnictví. Rozšiřujete si tak tím jejich vypovídací schopnost o celkové kvalitě hospodaření podniku a umožňuje vám tak přijmout příslušná rozhodnutí. Finanční analýza by měla rozpoznat finanční zdraví podniku, odhalit jeho slabé stránky, které by se do budoucna mohly stát pro podnik hrozbou. Identifikovat silné stránky, které by podnik mohl v budoucnu využít jako příležitost. Interní analýza je zdrojem informací pro rozhodování o optimální kapitálové struktuře. Použijete ji k rozhodování o dividendové politice, o cenách výrobků a služeb, slouží ke zjištění dostatečné likvidity a rentability společnosti atd. Výstupy finanční analýzy bám pomáhajípři žádosti o podnikatelský úvěr u banky jako obraz finančního zdraví firmy.

O zpracování a výstupy z finanční analýzy byste měli mít zájem, pokud jste vlastníci a akcionáři, ale i pracovníci managementu, předkládající hospodářské výsledky akcionářům. Také je potřebujete jako auditoři podávající obraz o hospodaření sledované firmy, zajímají vás i pokud jste zaměstnanci firmy nebo dokonce obchodní partneři a konkurenti, chtějící poznat své soupeře v podnikání.

Finanční analýza firmy

My vám nabízíme program pro zpracování finanční analýzy firmy FinAnalysis

Možná jste již potřebovali vytvářet nebo stále vytváříte v zaměstnání nebo své firmě excelové přehledy z firemních dat k různým výpočtům a rozborům finančního zdraví, cash-flow, rentability či trendu aktiv a tržeb. Nebo jste dostali úkol nějaké finanční rozbory vypracovat a nevěděli, jak na to.

S aplikací FinAnalysis získáte softwarový nástroj, který vám umožní vytvořit kvantitativní finanční analýzu sledované firmy za použití rozboru dat firemních účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, cash flow). Až naplníte data z výkazů rozvahy a výsledovky, získáte téměř 50 stran výstupů ve formě tabulek a grafů, které vám napomohou přehlednějšímu zobrazení finančního vývoje a ukazatelů sledované firmy.

Pomocí FinAnalysis vypočítáte a zobrazíte tak desítky různých pohledů na finanční data firmy z hlediska finanční analýzy účetních výkazů. S aplikací snadno vypočítáte horizontální a vertikální analýzy firemní struktury majetku, zásob, pasiv, výnosů a nákladů nebo tržeb. Vytvoříte analýzu pomocí poměrových ukazatelů (rentabilita, nákladovost, aktivita, likvidita). Jednoduše zjistíte pomocí bankrotních a bonitních modelů (Index IN05, AGR, Altman, ...) případnou hrozbu bankrotu, dále rozbor zaměstnanosti a produktivity práce. SW vám pomůže zobrazit i možný pohled investora na případný vstup do podniku.

Ve FinAnalysis pracujete ve známém prostředí Microsoft Excel. Máte možnost analyzovat účetní výkazy až třinácti účetních období. Program je kompletně v českém jazyce pro české účetní výkazy, pokud např. pro zahraniční majitele potřebujete, je k dispozici anglická a německá jazyková mutace. Pro firmy používající slovenské účetní výkazy, tedy zejména pro firmy podnikající na Slovensku, existuje samostatná aplikace ve slovenském jazyce.

 

Software FinAnalysis vám pomůže, aby se pro vás finanční analýza stala praktickým nástrojem pro finanční řízení a finanční plánování firmy do dalších let.

S používáním programu FinAnalysis pro zpracování firemní analýzy získáváte:

Vaše výhody které dostáváte při používání programu FinAnalysis

 

Výhoda
platíte jednorázově bez závazku dalších plateb, ale máte možnost upgrade za nižší ceny v budoucnu
Výhoda
pracujete ve známém prostředí MS Excel, můžete provádět modifikace aplikace
Výhoda
SW není součástí konkrétního ERP systému, můžete jej použít pro libovolnou firmu
Výhoda
můžete si aplikaci otestovat stažením demoverze pro 3 období nad svými účetními daty
Výhoda
dodáme vám program elektronickou formou do 24 hodin, většinou i dříve

 

Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu

 

ERP systémy ABRA Gen českého výrobce ABRA Software a.s.

Naše firma Atlantic PC s.r.o. je obchodním partnerem společnosti ABRA Software a.s. již od roku 1997. Od počátku jsme prodávali i implementovali i servisovali jejich systémy ABRA. Působíme v Plzni a okolí.

Ekonomické a účetní systémy ABRA již několik let patří mezi nejrozšířenější a nejznámnější softwarové produkty na českém trhu již od roku 1991. Tyto systémy zahrnují oblasti finančního účetnictví, skladové evidence, prodeje a odbytu, personalistiky a mezd, evidence majetku, dopravy, plánování a řízení výroby, řízení vztahů se zákazníky a další oblasti. ERP systémy ABRA používá okolo 10 000 klientů.

ABRA Gen

 

 

 

ABRA Gen je ERP systém, který obsáhne každou firemní oblast a přizpůsobí se různým oborům podnikání. Sahá od CRM až po výrobu a poprodejní servis. Informační systémy ABRA jsou ideálním řešením pro evidenci podnikových procesů pokrývajících oblasti obchodu, ekonomických a účetních agend a manažerské řízení a plánování. Systémy ABRA jsou vhodné pro velké firmy, podnikatele, živnostníky i neziskové organizace. Z takřka 80 modulů a dalších funkčních doplňků si své ERP na míru sestaví firmy všech podnikatelských oborů a velikostí.

Komplexní ERP systém

Díky desítkám modulů a rozsáhlým možnostem vývoje na míru vám zajístíme dokonalý přehled o celé firmě na jednom místě. Umožníme vám efektivně spravovat a řídit chod firmy, od organizace obchodní činnosti přes řízení zásob, výrobu, poskytování služeb až po vedení účetnictví, reporting a podporu rozhodování. ABRA Gen díky velké variabilitě nachází uplatnění ve všech odvětvích podnikání.

Modul ABRA

Proč zvolit ABRA Gen

ABRA Gen je ERP systém, který obsáhne každou firemní oblast a přizpůsobí se různým oborům podnikání. Sahá od CRM až po výrobu a poprodejní servis.

 

Řízení a management
Finance a účetnictví
Sklad
Business Intelligence
Prodej
Nákup
CRM / Zákazníci
Výroba
Poskytování služeb
Mzdy a personalistika

 

 

Chcete si rychle zdarma otestovat, zda máte podnik v dobré finanční kondici?

Ministerstvo průmyslo a obchodu ČR nám přidělilo finanční dotaci na realizaci projektu Diagnostický test finančního zdraví malého a středního podniku. Dotace je přidělena zejména díky našim zkušenostem s vývojem FinAnalysis. Projekt je realizován v rámci "Programu Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19".

Jedná se o webovou on-line kalkulačku finančního zdraví firmy, a můžete ji zdarma a anonymně použít na webu www.diagnostickytest.cz (verze pro účetní, CEO, controlling...) a www.financnizdravimsp.cz (verze pro majitele firem). Více o kalkulačce si můžete přečíst na stránce Test finančního zdraví firmy.

MPO