y di?

Přestaňte se už ztrácet ve finanční situaci firmy s FinAnalysis

Vidíte ve firmě potíže, ale neznáte důvod? Rozbor hospodaření pomocí finanční analýzy i díky SW FinAnalysis vám pomůže odhalit slabá místa v hospodaření.

Obsah stránky

Jak se vyvíjí zisk a výsledek hospodaření

Jak rostou či klesají firemní výnosy a náklady které ovlivňují zisk firmy

Rostou tržby či obchodní marže, zvyšuje se tak obrat firmy?

Mění se počet zaměstnanců i jaká je produktivita práce?

Jaký má firma majetek (aktiva), jak se mění jeho velikost a struktura

Kolik vlastních peněz dáváte do fungování firmy a kolik půjčených peněz používáte

Kolik nám dluží za zboží nebo výrobky ostatní a kolik dlužíme my

Jakým způsobem by měla firma financovat své kapitálové potřeby

Jaká je ziskovost podniku vzhledem k vloženým prostředkům

Je firma finančně stabilní, tedy přiměřeně zadlužená?

Jakou návratnost jako investor můžete očekávat od vložených prostředků

Je firma finančně zdravá a zisková nebo existuje riziko bankrotu?

Má pro případného investora smysl do firmy investovat?

 

 

Pokud chcete dělat firemní finanční analýzu je užitečné použít nějaké již hotové softwarové řešení než řešit vše ručně, hledat vzorce, vymýšlet postupy, připravovat grafické zpracování výsledků apod.

S aplikací FinAnalysis získáte softwarový nástroj, který vám umožní vytvořit kvantitativní finanční analýzu sledované firmy za použití rozboru dat firemních účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, cash flow). Až naplníte data z výkazů rozvahy a výsledovky, získáte na 70 stran výstupů ve formě tabulek a grafů, které vám napomohou přehlednějšímu zobrazení finančního vývoje a ukazatelů sledované firmy.

 

Ve FinAnalysis pracujete ve známém prostředí Microsoft Excel, takže se neučíte novému prostředí. Máte možnost pracovat jak ve Windows, tak v systému Mac OS X. Zde doporučujeme nejdříve odzkoušet demoverzi, zda program správně funguje.

Program je kompletně v českém jazyce, pro české účetní výkazy. K dispozici můžete mít i anglickou a německou jazykovou mutaci nad českými výkazy. Můžete zakoupit aplikaci ve slovenském jazyce pro firmy používající slovenské účetní výkazy.

Do aplikace FinAnalysis přepíšete data ze svých ročních finančních výkazů...

Zapíšete data z vašich účetních výkazů do listů aplikace - Rozvahy, Výsledovky, Cash flow a Vstupní údaje. Data, která je třeba zadat, má k dispozici každá firma, která vede podvojné účetnictví, ve svých ročních uzávěrkách. Máte možnost analyzovat účetní výkazy až třinácti účetních období, ale můžete zadat jen 3 nebo 5, prostě kolik potřebujete. Výpočet všech ostatních údajů, ukazatelů, tabulek a grafů pak proběhne automaticky.

Asistentka finanční analýzy
Příprava programu je jednoduchá, naplnění aplikace z výkazů lze svěřit i vaší blonďaté asistentce.

... a automaticky se vypočítají přehledy, tabulky a grafy na následujících 40 listech

 

Jak se vyvíjí meziročně zisk z podnikání, jak je firma úspěšná
Finanční analýza firmy

Jak jistě víte, hlavním cílem každého podniku je vytváření zisku. Proto byste měli sledovat výkonnost podniku, a hlavně trend zisku/ztráty. Pro vedení podniku je zisk nejdůležitější ukazatel, zobrazíte si i EBT, EBIT a EBITDA.

Různé formy zisku a výsledku hospodaření

 

Jak rostou či klesají firemní výnosy a náklady, které ovlivňují zisk firmy

Potřebujete vědět, z čeho se zisk skládá. Jak vysoké jsou náklady, jak se mění v čase. Jaký podíl ze zisku ukrajují nejdůležitější z nákladů - provozní. Obdobné platí i o výnosech. Máme vyšší tržby za zboží, služby nebo výrobky?

Analýza výnosů a nákladů firmy           Analýza nákladů z provozní činnosti

 

Rostou tržby za výrobky i služby či obchodní marže, zvyšuje se tak obrat firmy?
Finanční analýza firmy

O změně firemních tržeb potřebujete být stále informováni. Růst tržeb je pozitivní trend, pokles je negativní faktor ve vývoji firmy. Růst tržeb bývá doprovázen vyšší rentabilitou, lepší produktivitou a silnější likviditou.

Analýza tržeb a obchodní marže

 

Mění se se změnou počtu zaměstnanců i produktivita jejich práce?
Finanční analýza firmy

Sledujete ukazatele o personálním vývoji firmy, počtu zaměstnanců, trendu mzdových nákladů? Můžete zde srovnat přidanou hodnotu s průměrnou měsíční mzdou. Sledujte produktivitu práce, zda roste či klesá v čase.

Analýza zaměstnanců a produktivity práce

 

Jaký je reálný výsledek hospodaření z provozní činnosti říká zejména provozní cash flow

Pokud banky hodnotí rentabilitu společnosti, používají pro výpočet spíše provozní cash flow než VH firmy. Zde zjistíte, kolik peněz firma vydělá z pravidelné činnosti bez vlivu nepeněžních a mimořádných účetních položek.

Grafy cash flow a provozního cash flow

 

Jak se mění položky majetku a zdrojů financování i výnosů a nákladů v čase i oproti celku

Horizontální analýzu výkazů potřebujete pro srovnání let s lety minulými v absolutním vyjádření. A podíl let s lety minulými i v relativním vyjádření. Vertikální analýza vyjadřuje podíl řádku výkazu k aktivům nebo tržbám.

Horizontální analýza (analýza vývojových trendů)                 Vertikální analýza (strukturální analýza)

 

Jaký má firma majetek (aktiva), jak se v průběhu času mění jeho velikost a struktura
Finanční analýza firmy

Sledujete zde aktiva, tedy majetek společnosti, to co společnost vlastní (budovy, stroje, pohledávky, peníze, zásoby). Zobrazíte si jak velké jsou položky aktiv, jejich změny (nákup a prodej DM, změna zásob, pohledávek).

Rozbor aktiv neboli majetku firmy            Analýza zásob, obrat zásob

Analýza stálých aktiv

 

Kolik vlastních peněz dáváme do fungování firmy a kolik půjčených peněz používáme

Analýzou kapitálové struktury porozumíte struktuře zdrojů (pasiva) a jejich podílu na financování majetku firmy (aktiva). Porovnáte si, jaký je vývoj struktury financování firmy, půjčování cizích peněz i podílů vlastníků.

Analýza pasiv, tedy zdrojů financování                 Vývoj vlastního kapitálu

 

Kolik nám dluží za zboží nebo výrobky ostatní a kolik dlužíme my za nakoupené náklady

Zobrazíte si objem a změnu velikosti krátko i dlouhodobých pohledávek, za dodání zboží, služeb nebo výrobků. Vidíte objem a změnu velikosti vašch závazků krátko i dlouhodobých za nakoupené položky nákladů.

Analýza pohledávek a závazků

 

Kolik pracovního kapitálu potřebujeme ke svému fungování
Finanční analýza firmy

Potřebujete vědět, jakým pracovním kapitálem firma disponuje. PK neustále obíhá a tedy pracuje. V ukazateli ČPK se dozvíte, kolik provozních prostředků zůstane firmě k dispozici, když uhradí své krátkodobé závazky.

Analýza finančních fondů (oběžná aktiva - krátkodobé závazky)

 

Jakým způsobem by měla firma financovat své kapitálové potřeby

Můžete si zkontrolovat plnění bilančních pravidel. Ta říkají, jak má být koncipována struktura majetku s cílem dosažení finanční stability. Určují zásady, které prostředky financování použít ke krytí určité kapitálové potřeby.

Zlatá bilanční pravidla financování

 

Jak velký zisk vytvoří firma z vloženého kapitálu, jaká je ziskovost podniku k vloženým prostředkům
Finanční analýza firmy

Zjistěte si ukazatele rentability. Ty vypovídají o tom, jak efektivně dokáže podnik zhodnotit vložený kapitál. Jedná se o poměr zisku nejčastěji k vloženému kapitálu. Rentabilita vyjadřuje schopnost kapitálu přinášet zisk.

Ukazatelé rentability              DuPont analýza

 

Jak rychle je firma schopna uhradit své splatné závazky

Potřebujete sledoval likviditu firmy. Ta vyjadřuje schopnost jakékoli složky majetku přeměnit se v peníze. Je důležitá ve chvíli, kdy má firma nedostatek peněz a přitom je nucena uhradit okamžitě splatné závazky.

Ukazatelé likvidity

 

Nevznikají zbytečné náklady kvůli zbytnému množství aktiv? Jak podnik umí "obracet peníze"?
Finanční analýza firmy

Zjistíte objem a dobu, po kterou je kapitál vázán v jednotlivých formách majetku (pohledávky, zásoby, stroje, ...) firmy. To má význam pro zjištění potřebného objemu kapitálu k realizaci činnosti firmy a k vytvoření zisku.

Ukazatelé aktivity

 

Je firma finančně stabilní, tedy přiměřeně zadlužená?

Zkontrolujete úvěrové zatížení podniku (úvěry a půjčky). Použití cizích zdrojů je do určité výše žádoucí, nesmí ale podnik zatěžovat vysokými finančními náklady. Vyšší zadluženost je možná, ale jen za cenu vyšší rentability.

Ukazatelé zadluženosti

 

Jak velikost finančních toků ve firmě ovlivňuje výsledky hospodaření

U určitých poměrových ukazatelů (rentability, likvidity, ...) uvidíte jejich hodnoty při nahrazení položky hosp. zisku provozním cash flow. Provozní cash flow v mnohých případech je přesnější číslo než hospodářský zisk.

Ukazatelé na bázi cash flow

 

Investorům ukazuje, jakou návratnost mohou očekávat od vložených prostředků
Finanční analýza firmy

Jako investoři se zajímáte o ukazatele tržní hodnoty, které vypovídají o tržní hodnotě akcií či výši dividend. Ty přinášejí pohled investorů, a hodnotí firmu podle současného vývoje, ale i podle očekávání budoucí situace.

Ukazatelé kapitálového trhu

 

Hrozí vaší firmě bankrot nebo jste úspěšní - srovnání podle matematických modelů

Zjistíte situaci firmy pomocí bankrotních modelů. Ty byly vytvořeny jako matematické modely na skutečných datech firem. Pomocí vytvořených vzorců se předvídá, jestli firma přináší zisk či se ubírá spíše k bankrotu.

Index IN05, Aspekt Global Rating, D-skóre ČNB                                    Indexy IN - Neumaierovi

Taffler, Beerman, Beaver, Springate, Fulmer - modely                        Altmanův model

 

Je vaše firma podle zkušenosti ostatních finančně zdravá nebo máte problémy?
Finanční analýza firmy

Máte zde k dispozici zhodnocení pomocí bonitních modelů. Ty patří mezi diagnostické modely, které hodnotí firmu na základě vybraného souboru ukazatelů, který nejvýstižněji umožňuje vyjádřit finanční situaci firmy.

Index bonity, Kralicek test, Grünwaldův model

 

Rozvíjí se váš podnik, rostou výstupy (HV, tržby,...) více než vstupy (mzdy, počet pracovníků,...)?

Pro posouzení růstových vztahů (dynamiky) v ekonomice firmy existují nerovnice sestavené z indexů, pro základní oblasti podnikové ekonomiky. Z nerovnic byl sestaven soubor označený jako ekonomický normál.

Ekonomické normály

 

Není váš podnik "chodící mrtvola", který přežívá jen kvůli levným cizím penězům či dotacím?
Finanční analýza firmy

Zde uvidíte možnou hrozbu být "Zombie firmou". To je společnost, která není schopna dlouhodobě vytvářet zisk a aby nadále mohla fungovat, tak potřebuje dotace, levné půjčené peníze či vnější záchranu před bankrotem.

Indikátor Zombie firmy

 

Jak je firma zdravá a vydělávající, má pro případného investora smysl do ní investovat?

Pokud jste možným investorem, můžete se podívat na orientační pohled investorů z kapitálového trhu na rizikový profil podniku metodikou ratingu AGR. Jedná se o pohled jak hodnotit rizika investic do kapitálu firmy.

Firemní Investiční riziko počítané metodikou AGR

 

Máte investovat do těchto korporátních dluhopisů podle pohledu Ministerstva financí ČR?

Pokud jste možným investorem, můžete se podívat na počáteční posouzení dluhopisů firmy metodikou MF ČR. MF upozorňuje, že jde o počáteční posouzení emitenta, které nemá nahradit rating renomovaných společností.

Scorecard korporátních dluhopisů metodikou Ministerstva financí ČR

 

Jak je podnik úspěšný v porovnání s odvětvím pomocí výpočtu EVA metodikou MPO ČR
Finanční analýza firmy

Zkontrolujete zde úspěšnost firmy pomocí soustavy INFA používané MPO ČR. Soustava pracuje s manažerským tvarem ekonomického zisku (EVA), který srovnává ROE se sazbou alternativního nákladu na vlastní kapitál (re).

EVA metodikou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR           Rozklad ukazatele EVA v metodice MPO ČR

 

Vaše výhody které dostáváte při používání programu FinAnalysis

Výhoda
platíte jednorázově bez závazku dalších plateb, máte možnost upgrade za nižší ceny
Výhoda
pracujete ve známém prostředí MS Excel, můžete provádět modifikace aplikace
Výhoda
SW není součástí konkrétního ERP systému, můžete jej použít pro libovolnou firmu
Výhoda
můžete si aplikaci otestovat stažením demoverze pro 3 období nad svými daty
Výhoda
dodáme vám program elektronickou formou do 24 hodin, většinou i dříve

 

Jazykové verze - CZ, EN a DE pro české účetní výkazy, SK pro slovenské výkazy

Jako zákazník si nejčastěji koupíte českou jazykovou verzi aplikace FinAnalysis 2.2 CZ. Ta je kompletně v českém jazyce pro české účetní výkazy (rozvaha, výsledovka, cash flow). Můžete mít i anglickou a německou mutaci českých účetních výkazů.

Dále nabízíme slovenskou jazykovou verzi pro současné slovenské účetní výkazy.

 

Prostředí aplikace FinAnalysis - Microsoft Excel 2016 a vyšší

Pro provozování aplikace potřebujete prostředí Micosoft Excel 2016 a vyšší. Umožňujeme rozbor účetních výkazů za až třináct účetních období. Aplikaci tvoří přes 30 listů, čímž získáváte více jak 50 stran výstupů ve formě tabulek a grafů.

 

Napojení na libovolný ERP systém (účetní systém)

FinAnalysis není součástí konkrétního ERP systému ani není s žádným provázán. Proto FinAnalysis můžete použít pro každou firmu, která má uzávěrkové účetní výkazy, což je téměř každá firma.

 

Finanční analýza firmy

 

 

FinAnalysis na 3 období ZDARMA

Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu

Bez časového omezení a nutnosti registrace