ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

FinAnalysis je program určený na výpočet firemní finanční analýzy

Vaše firma má finanční potíže, ale neznáte důvod? Finanční analýza vám dodá informace a pomůže odhalit silná a slabá místa ve finančním hospodaření firmy.

Zpracovaná finanční analýza účetních dat dané firmy představuje systematický rozbor dat získaných převážně z údajů finančního účetnictví. Rozšiřujete tím jejich vypovídací schopnost o celkové kvalitě hospodaření podniku a umožňuje vám tak přijmout příslušná rozhodnutí. Finanční analýza je nejen nedílnou součástí hospodářského rozboru každého podniku, ale také nezbytným východiskem pro finanční plánování do dalších období.

FinAnalysis

Námi nabízený program pro výpočet finanční analýzy firmy FinAnalysis

FinAnalysis je softwarový nástroj, který vám umožňuje vytvářet jak rychlé a jednoduché přehledy, tak i sofistikované komplexní statistiky a reporty o finanční situaci vaší firmy. Software je určen pro analýzu ekonomických dat firmy spojenou s možností tvorby grafických výstupů, které mohou být součástí výročních zpráv, žádostí o úvěr nebo prezentace firmy. Software nabízí profesionální podklady pro následnou fundamentální finanční analýzu. Je vhodný zejména pro majitele firem, manažery, hlavní účetní, po nichž jejich nadřízení požadují přehledné a graficky zpracované výsledky hospodaření. Také je použitelný jako podklad pro jednání s bankovními domy např. při žádostech o úvěr. V aplikaci, díky možnosti vedení až 13 období, je jednoduše proveditelné sledování tzv. trendů.

Program FinAnalysis je aplikace napsaná pro prostředí MS Excel. Aplikace je v české verzi, je k dispozici i anglická a německá mutace. Dále se prodává slovenská verze pro současné slovenské účetní výkazy.

FinAnalysis
Příklad vyplněného programu FinAnalysis

 

Jak pracujete s aplikací FinAnalysis - zadáte účetní data

Zapíšete hodnoty z vašich účetních výkazů do příslušných listů aplikace. Data, která je třeba zadat, má k dispozici každá firma, která vede podvojné účetnictví. Jedná se o finanční výkazy rozvahy, výsledovky, případně Cash flow. Tyto a volitelně další údaje (název, období, zaměstnanci,...) vložíte do prvních 4 listů sešitu. Výpočet všech ostatních údajů/ukazatelů/tabulek pak probíhá automaticky včetně aktualizace grafů.

 

Asistentka finanční analýzy

Příprava programu je snadná, naplnění aplikace z výkazů lze svěřit i vaší blonďaté asistentce.

Naplníte první 4 listy aplikace zadáním hodnot z výkazů...

- Vstupní údaje

- Rozvahy netto

- Výsledovky

- Cash flow

...a získáváte následující přehledy a rozbory vaší hospodářské situace

 

Analýza absolutních (stavových) ukazatelů

- zobrazuje meziroční nárůst/pokles jednotlivých aktiv a pasiv z rozvahy po jednotlivých obdobích

- zobrazuje meziroční nárůst/pokles položek výsledovky - nákladů a výnosů po jednotlivých obdobích

- počítá změny položek mezi obdobími jak v absolutní částce tak vyjádřená procentní hodnotou

- ukazuje procentuální vyjadření položek rozvahy a výsledovky k agregované hodnotě v jednotlivých obdobích

Horizontální analýza (analýza vývojových trendů) Krytí aktiv pasivy
Vertikální analýza (strukturální analýza) Aktiva (majetek)
Stálá aktiva Zásoby
Pasiva (zdroje financování) Vlastní kapitál
Pohledávky a závazky Výnosy a náklady
Provozní náklady Tržby a obchodní marže

 

 

Analýza rozdílových ukazatelů

- ukazuje čistý pracovní kapitál (ČPK), tedy jakýsi odhad toho, zda podnik má a zdali vytváří nějaké přebytky likvidních krátkodobých aktiv k úhradě krátkodobých dluhů

Analýza finančních fondů

 

 

Analýza poměrových ukazatelů

- poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na způsob financování

- udává schopnost zaplatit své krátkodobé závazky "ihned" - pomocí hotovosti, peněz na bankovních účtech...

- ukazuje efektivnost využívání majetku (budov, strojů, zařízení, automobilů,...) firmy

- ukazuje úvěrové zatížení firmy, vyjadřuje kolika Kč dluhů je zatížena každá 1 Kč aktiv

Ukazatelé rentability Ukazatelé likvidity
Ukazatelé aktivity Ukazatelé zadluženosti
Ukazatelé kapitálového trhu Ukazatelé na bázi cash flow

 

 

Pyramidové soustavy poměrových ukazatelů

- slouží jako metoda pro hodnocení návratnosti vloženého vlastního kapitálu společnosti (ROE)

- rozklad ROE nám ukazuje, kam je třeba zaměřit úsilí o zvyšování rentability

DuPont analýza - Rozklad rentability vlastního kapitálu

 

 

Souhrnné indexy a predikční modely

- modely pomocí jediného vypočítaného čísla varují před případným blížícím se bankrotem firmy

- celé hodnocení hospodaření firmy modely shrnují do jednoho indexu

- modely predikují finanční zdraví firmy do budoucna z historických výsledků

IN05, Aspekt Global Rating, D-skóre ČNB, Analýza R. Douchy Indexy IN - Neumaierovi
Taffler, Beerman, Beaver, Springate, Fulmer - modely Altmanův model
Index bonity, Kralicek test, Grünwaldův model

 

 

Analýza dynamiky vývoje ukazatelů

- sleduje souvislosti mezi určitými ukazateli pomocí soustavy nerovnic indexů růstu ukazatele mezi 2 obdobími

- vychází z logické podstaty, že dynamika (I) výstupů musí být vyšší než dynamika vstupů: I výstup > I vstup.

Ekonomické normály

 

 

Indikátory možných rizik

- shrnuje vybrané tabulky použité v aplikaci, které mohou ukazovat nebo předjímat problémy dané firmy

- ukazuje, zda firma není tzv. Zombie firmou, tedy v podstatě mrtvou firmou, není schopna dlouhodobě vytvářet žádný zisk a aby nadále mohla fungovat, tak potřebuje dotace či vnější záchranu před bankrotem

Kvantifikované příznaky možné krize firmy
Indikátor Zombie firmy

 

 

Orientační pohled investora

- obsahuje orientační pohled investorů z kapitálového trhu na rizikový profil testovaného podniku

- poskytuje nezkušeným investorům v podobné formě investování nástroj pro počáteční posouzení dluhopisů

Firemní Investiční riziko počítané metodikou AGR
Scorecard korporátních dluhopisů metodikou Ministerstva financí ČR

 

 

Analýza výsledku hospodaření

- pro hodnocení zisku firmy je použita ukazatelová soustava INFA, což je nástroj umožňující posouzení hospodaření podniků skupin, který propojuje ukazatele finančního controllingu a controllingu rizik

- ukazatelem, který propojuje ukazatele finančního controllingu a controllingu rizik, je ekonomický zisk

EVA metodikou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
Rozklad ukazatele EVA - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

 

 

Ostatní přehledy

- ukazuje meziroční nárůst/pokles produktivity práce ve firmě vypočítané z tržeb, výkonů, výnosů nebo obratu

- zobrazuje meziroční nárůst/pokles firemních mzdových i osobních nákladů vzhledem k tržbám

- ukazuje trend nárůstu/poklesu EAT, EBT, EBIT a EBITDA v absolutních číslech po jednotlivých obdobích

- zobrazuje jakým způsobem má firma financovat kapitálové potřeby a jak má být řešena struktura majetku

Grafy cash flow Manažerské pohledy
Rozbor zisku a výsledku hospodaření Zaměstnanci a produktivita práce
Zlatá bilanční pravidla

 

 

Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu

 

Výhody naší aplikace FinAnalysis

 

Prostředí aplikace FinAnalysis - Microsoft Excel 2010 a vyšší

Aplikace potřebuje pro své fungování prostředí MS Excel 2010 a vyšší. Umožňujeme rozbor účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, cash flow) za až třináct účetních období. Aplikaci tvoří přes 30 listů, jejichž vytištěním můžete získat více jak 50 stran tiskových výstupů ve formě tabulek a grafů.

 

Napojení na libovolný ERP systém (účetní systém)

FinAnalysis není napojen na konkrétní ERP systém. Což může být i nevýhoda, pokud má ERP systém podobný produkt jako svoji nadstavbu. Ale těch příliš není. FinAnalysis je tak použitelný pro každou firmu, která vytváří účetní výkazy, což je v podstatě každá firma.

 

Existují i alternativní SW produkty zabývající se finanční analýzou

Ale není jich mnoho a liší se možnostmi, cenou nebo napojením na ERP systém, že si nekonkurujeme. SW co jsou k nalezení na internetu:

 

© 2000 - 2023 Atlantis PC s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | atlantispc@email.cz