Vypracujte firemní finanční analýzu jako profesionál

Aplikace FinAnalysis vám pomůže s tvorbou finanční analýzy. Výsledky analýzy použijete pro kontrolu finančního zdraví i jako podklady pro plánování rozvoje.

Možná jste již potřebovali vytvořit excelové výpočty či přehledy z firemních dat pro různé rozbory cash-flow, rentability, likvidity, zadluženosti, trendů používaných aktiv, tržeb... A nevěděli, jak na to. Nebo věděli, ale nechtělo se vám vytvářet složité tabulky a výpočty. Je to docela pracné a komu by se do té práce chtělo.

S aplikací FinAnalysis získáte softwarový nástroj, který vám umožní vytvořit kvantitativní finanční analýzu sledované firmy za použití rozboru dat firemních účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, cash flow). Pouze naplníte data z výkazů rozvahy a výsledovky, a tak automaticky získáte na 70 stran výstupů, ve formě tabulek a grafů, které vám napomohou přehlednějšímu zobrazení finančního vývoje a ukazatelů sledované firmy.

A aplikace FinAnalysis funguje ve vámi známém prostředí Microsoft Excel jako sešit MS Excel, takže se nebudete muset učit nové ovládání programu ani hledat informace na nových formulářích. Máte tak i možnost přizpůsobit si analýzy podle svých specifických potřeb a preferencí.

 

Použití aplikace FinAnalysis je zkrátka záruka, že se nebudete zbytečně utrácet svůj čas. A namáhat mozek nad vymýšlením postupů, které již někdo vymyslel. Upřímně, všichni jsme trošku pohodlní a rádi si ušetříme práci.

 

Jak vypadá zjednodušené schéma FinAnalysis - zelené listy zadáváte, modré se vypočítají
Finanční analýza firmy

První 4 listy aplikace FinAnalysis vyplníte daty z vašich účetních výkazů

Vstupní údaje             zobrazte si příklad listu...

Do tohoto listu zadávejte některé vstupní údaje, potřebné pro výpočty. Zadáváte název analyzované firmy, názvy období (2020, 2021,...), počty zaměstnanců a další vstupní data.

Rozvahy netto + Výsledovky + Cash flow             zobrazte si příklad listu...

Do těchto listů zadávejte údaje z výkazů rozvahy (sloupec netto), výsledovky a cash flow pro příslušná období. Do buněk v těchto listech jsou směřovány odkazy a vzorce z ostatních listů, které s údaji v těchto buňkách počítají.

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Ostatní listy aplikace, tedy v nich obsažené tabulky a grafy, se automaticky dopočítají

Grafy cash flow             zobrazte si příklad listu...

Jaký je reálný výsledek hospodaření z provozní činnosti říká zejména provozní cash flow

Jak jistě víte, peněžní tok, nebo také cash flow, je jednoduše řečeno příjem nebo výdej peněžních prostředků. Peněžní tok za určité období představuje tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za toto období. V podnikové praxi je peněžní tok důležitou veličinou, která vypovídá o schopnosti podniku generovat peníze.

Pokud chceme znát reálný výsledek hospodaření čistě z provozní činnosti bez vlivu nepeněžních a mimořádných operací, musíme výsledek hospodaření o tyto účetní operace očistit. Výsledkem je tzv. provozní cash flow společnosti. Provozní cash flow říká, kolik peněz firma vydělá z pravidelné činnosti bez vlivu nepeněžních a mimořádných účetních položek. Pokud banky hodnotí rentabilitu společnosti či schopnost splácet dlouhodobé úvěry, používají často pro výpočet provozní cash flow a přikládají mu větší význam než výsledku hospodaření.

 

Tento list využijete zejména pro:

odrážkazobrazíte si porovnání hodnot Stav peněžních prostředků na začátku období a Stav PP na konci období

odrážkaodhalíte porovnání čistého zvýšení/snížení peněžních prostředků po jednotlivých obdobích

odrážkaidentifikujete meziroční nárůst/pokles položky Peněžní toky z provozní, investiční a finanční činnosti

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Horizontální analýza rozvahy + Horizontální analýza výsledovky      zobrazte si příklad listu...

Jak se mění položky majetku a zdrojů financování i výnosů a nákladů v čase

V horizontální analýze porovnáváte položky výkazů v čase, sledujete trend položky. Máte-li dostatečnou časovou řadu, jste pak schopni vysledovat určité tendence směřování sledovaných veličin (tržby, aktiva, náklady...) a vyvodit patřičné závěry. Změnu lze zobrazit buď jako absolutní hodnotu (finanční rozdíl položky ve 2 následujících letech) nebo jako relativní hodnotu mezi 2 roky v procentech. Již v tomto stádiu analýzy se dají postřehnout momenty, kdy vývoj dvou korespondujících položek se dostává do kolize se známými finančními pravidly - např. že trend vývoje dluhů není v náležitém souladu s trendem výsledku hospodaření.

 

Tento list využijete zejména pro:

odrážkaporovnáte meziroční nárůst/pokles jednotlivých aktiv a pasiv z rozvahy po jednotlivých obdobích

odrážkaposoudíte meziroční nárůst/pokles položek výsledovky - nákladů a výnosů po jednotlivých obdobích

odrážkavypočítáte změny položek mezi obdobími jak v absolutní částce tak vyjádřená procentní hodnotou

odrážkazobrazíte si meziroční nárůst/pokles jednotlivých položek výkazů vzhledem k libovolnému období, tzv. bázi

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Vertikální analýza rozvahy + Vertikální analýza výsledovky          zobrazte si příklad listu...

Jak se mění položky majetku a zdrojů financování i výnosů a nákladů oproti celku

Ve vertikální analýze se zabýváte stupňovitým rozborem jednotlivých složek tvořících jeden souhrnný finanční ukazatel. Tato analýza tak ukazuje podíl jednotlivých položek na jejích agregovaných hodnotách, většinou v rozvaze na celkových aktivech, ve výsledovce na celkových tržbách. Zde můžete vidět např. procentuální nárůst položky vůči celku ve srovnání s minulým obdobím.

Jako příklady můžeme vzít následující události: Pokud vypočteme z výsledovky například podíl mzdových nákladů na celkových tržbách, tak tímto jednoduchým výpočtem (mzdové náklady / (tržby za zboží + tržby za výrobky a služby)) provedeme vertikální analýzu výsledovky. Pokud vezmeme jednu položku aktiv (např. oběžná aktiva) a poměříme ji k celkovým aktivům, potom se jedná o vertikální analýzu rozvahy.

 

Tento list využijete zejména pro:

odrážkaodhalíte podíl/procentuální vyjádření položek výsledovky k souhrnu tržeb v jednotlivých obdobích

odrážkaporovnáte podíl/procentuální vyjádření položek rozvahy k celkovým aktivům v jednotlivých obdobích

odrážkaidentifikujete procentuální rozbor položek rozvahy a výsledovky vzhledem k nadřízeným položkám

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Analýza aktiv (majetku)             zobrazte si příklad listu...

Jaký má firma majetek (aktiva), jak se v průběhu času mění jeho velikost a struktura

V tomto listu uvidíte detailní pohled na majetkovou strukturu firmy pomocí vertikální a horizontální analýzy.Na grafech uvidíte vývoj celkových aktiv, vývoj stálých aktiv, vývoj oběžných aktiv i vývoj struktury DHM. Aktiva nebo také majetek označuje majetek podniku či hospodářské prostředky. Pod pojmem majetek rozumíme souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k podnikání. Aktiva jsou prostředky kontrolované podnikem, u kterých se předpokládá, že přinesou podniku budoucí ekonomický užitek.

 

Tento list využijete zejména pro:

odrážkaporovnáte podíl/procentuální vyjádření stálých a oběžných aktiv z celkového objemu aktiv, i jednotlivých typů stálých a oběžných aktiv z celkového objemu těchto aktiv, v jednotlivých obdobích (vertikální analýza aktiv)

odrážkazjistíte meziroční trend (nárůst/pokles) podílu stálých a oběžných aktiv v celkovém objemu aktiv, i podílu jednotlivých stálých a oběžných aktiv v celkovém objemu těchto aktiv

odrážkazobrazíte si meziroční nárůst/pokles celkových aktiv i jednotlivých aktiv (horizontální analýza aktiv)

odrážkavypočítáte změny položek mezi obdobími jak v absolutní částce tak vyjádřená procentní hodnotou

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Analýza stálých aktiv (dlouhodobý majetek)             zobrazte si příklad listu...

Jaký má firma dlouhodobý majetek, jak se v průběhu času mění jeho velikost a struktura

V tomto listu uděláte detailní pohled na strukturu stálých aktiv. Údaje zobrazují jak absolutní částky v daném období, tak i procentuální změnu mezi dvěma po sobě následujícími obdobími. Stálá aktiva (dlouhodobý majetek) - též stálý, investiční, fixní majetek - je takový majetek, který slouží podniku dlouhou dobu obvykle delší než 1 rok a tvoří podstatu jeho majetkové struktury. Dlouhodobý majetek se pořizuje koupí, vlastní činností, bezúplatným nabytím, převodem, leasingem. Není získáván za účelem dalšího prodeje.

 

Tento list využijete zejména pro:

odrážkaposoudíte rozbor (horizontální a vertikální analýzu) vašich stálých aktiv, tedy jinak řečeno dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku vaší firmy

odrážkazjistíte podíl/procentuální vyjádření jednotlivých typů stálých aktiv z celkového objemu stálých aktiv v jednotlivých obdobích (vertikální analýza stálých aktiv)

odrážkaodhalíte meziroční trend (nárůst/pokles) podílu jednotlivých stálých aktiv v celkovém objemu stálých aktiv

odrážkazobrazíte si meziroční nárůst/pokles celkových stálých aktiv i jednotlivých stálých aktiv (horizontální analýza stálých aktiv)

 

Analýza zásob (materiál, nedokončená výroba, výrobky a zboží)             zobrazte si příklad listu...

Jak se v průběhu času mění zásoby (materiál, nedokončená výroba, výrobky a zboží)

V tomto listu si zobrazíte detailní pohled na strukturu zásob z výkazu aktiv. Zásoby vám představují jednu z běžných součástí obchodního majetku, u některých činností jsou zásoby rozhodujícím majetkem (zejména při obchodní činnosti). Majetek uložený v zásobách je teprve připraven na své uplatnění (tj. spotřebu, prodej apod.), představuje určitý potenciál budoucích příjmů. V zásobách máte mnohdy vázán značný kapitál, proto je žádoucí, aby byl tento majetek co nejrychleji zapojen do oběhu a realizován. Pokud oběh zásob vázne, může to mít pro podnikatele nepříznivé hospodářské důsledky, dochází ke zhoršení peněžního toku apod.

Na ukazateli doby obratu zásob zjistíte rychlost/dobu s jakou společnost průměrně prodá své zásoby. Zjednodušeně pokud je doba obratu zásob 60 dnů, znamená to u obchodní společnosti, že od okamžiku nákupu zboží do okamžiku prodeje zboží leží zboží průměrně 60 dnů na skladu.

 

Tento list využijete zejména pro:

Finanční analýza firmy

odrážkauvidíte rozbor (horizontální a vertikální analýzu) vašich zásob, tedy materiálu, nedokončené výroby, výrobků a zboží vaší firmy

odrážkaposoudíte podíl/procentuální vyjádření jednotlivých typů zásob z celkového objemu zásob v jednotlivých obdobích (vertikální analýza zásob)

odrážkazobrazíte si meziroční nárůst/pokles zásob i jednotlivých druhů zásob (horizontální analýza zásob)

odrážkana ukazateli doby obratu zásob zjistíte rychlost/dobu s jakou společnost průměrně prodá své zásoby

 

Analýza pasiv (zdrojů financování)             zobrazte si příklad listu...

Kolik vlastních peněz dáváme do fungování firmy a kolik půjčených peněz používáme

V tomto listu vidíte detailní pohled na strukturu pasiv neboli zdrojů. Na grafech si zobrazíte vývoj struktury pasiv a objem vlastního kapitálu i cizího jmění. Pasiva jsou zdroje krytí majetku neboli kapitál. Pasiva se primárně člení na vlastní kapitál a cizí kapitál. Vlastní kapitál je tvořen složkami, které do podniku vložili jeho zakladatelé (majitelé, společníci) a nebo složkami, které při činnosti podniku vznikly. Cizí kapitál jsou zjednodušeně řečeno závazky podniku, jeho dluhy, přičemž dluh chápeme jako povinnost podniku zaplatit svému věřiteli.

 

Tento list využijete zejména pro:

odrážkauvidíte rozbor (horizontální a vertikální analýzu), tedy zdrojů financování - vlastního kapitálu a cizích zdrojů

odrážkaodhalíte podíl/procentuální vyjádření vlastního kapitálu a cizích zdrojů z celkového objemu pasiv, i jednotlivých typů vlastního kapitálu a cizích zdrojů, v jednotlivých obdobích (vertikální analýza pasiv)

odrážkazjistíte meziroční trend (nárůst/pokles) podílu vlastního kapitálu a cizích zdrojů v celkovém objemu pasiv, i podílu jednotlivých položek vlastního kapitálu a cizích zdrojů v celkovém objemu těchto pasiv

odrážkazobrazíte si meziroční změny celkových pasiv i vlastního kapitálu a cizích zdrojů (horizontální analýza pasiv)

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Analýza vlastního kapitálu        zobrazte si příklad listu...

Kolik vlastních peněz, v jaké struktuře dáváme do fungování firmy

V listu si zobrazíte detailní přehled o struktuře vlastního kapitálu jako složky pasiv. Vlastní kapitál neboli vlastní jmění je tvořen složkami, které do podniku vložili jeho zakladatelé a nebo složkami, které při činnosti podniku vznikly. Do vlastního kapitálu tak patří především: 1) základní kapitál jako prvopočáteční majetkový vklad do podniku 2) kapitálové fondy vznikající např. jako příplatky k základnímu kapitálu 3) výsledek hospodaření jak minulých účetních období, tak účetního období běžného 4) fondy ze zisku, tj. fondy, které je podnik povinen tvořit z čistého zisku po zdanění.

 

Tento list využijete zejména pro:

odrážkauvidíte rozbor vašeho vlastního kapitálu, tedy základního kapitálu, fondů a výsledku hospodaření vaší firmy

odrážkazjistíte podíl/procentuální vyjádření základního kapitálu, fondů a výsledku hospodaření z celkového objemu vlastního kapitálu v jednotlivých obdobích (vertikální analýza vlaatního kapitálu)

odrážkaodhalíte meziroční trend (nárůst/pokles) položek vlastního kapitálu v celkovém objemu vlastního kapitálu

odrážkazobrazíte si meziroční nárůst/pokles položek vlastního kapitálu (horizontální analýza vlastního kapitálu)

 

Analýza pohledávek a závazků (krátkodobé a dlouhodobé)             zobrazte si příklad listu...

Kolik nám dluží za tržby ostatní a kolik dlužíme my za nakoupené náklady

V listu si porovnáte poměry dlouhodobých i krátkodobých pohledávek proti dlouhodobým a krátkodobým závazkům. Pohledávky patří do rozvahy do Aktiv, závazky do Pasiv. Pohledávka je právo věřitele (fyzické či právnické osoby) požadovat na dlužníkovi plnění vzniklé z určitého závazku. Pohledávka může být peněžitá i nepeněžitá. Závazky představují zdroje krytí - pasiva podniku. Závazek je povinnost, která vznikla na základě minulých skutečností, a od jejíhož vypořádání se očekává, že vyústí v odtok prostředků z podniku.

V ukazateli doby obratu pohledávek z obchodního styku změříte rychlost/dobu s jakou společnost zinkasuje v průměru své pohledávky od odběratelů. Čím je tento ukazatel nižší, tím méně zdrojů k financování pohledávek firma potřebuje a naopak. Ukazatel doby obratu závazků měří rychlost/dobu s jakou společnost průměrně hradí závazky z osobního styku. Ukazatel poskytuje věřiteli informaci o předpokládané platební morálce odběratele.

Finanční analýza firmy

 

Tento list využijete zejména pro:

odrážkaposoudíte rozbor vašich pohledávek a závazků, krátkodobých i dlouhodobých, vybírá si z rozvahy jen ty obchodně důležité - z obchodního styku, k bankám a ke státu

odrážkazjistíte podíl/procentuální vyjádření jednotlivých pohledávek a závazků z celkového objemu těchto pohledávek a závazků v jednotlivých obdobích (vertikální analýza pohledávek a závazků)

odrážkaidentifikujete meziroční změny jednotlivých pohledávek a závazků (horizontální analýza pohledávek a závazků)

odrážkazobrazíte si doby obratu pohledávek i závazků, tedy za jak dlouho firma platí závazky a inkasuje pohledávky

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Zlatá bilanční pravidla             zobrazte si příklad listu...

Jakým způsobem by měla firma financovat své kapitálové potřeby

V tomto listu si zkontrolujete čtyři zlatá bilanční pravidla. Ve světě finančního managementu existuje řada důležitých a často i komplikovaných či nepříliš obecně aplikovatelných pravidel. Nicméně tzv. bilanční pravidla jsou jednoduchá, srozumitelná a přesto platí vždy. Navíc na ně dají i některé banky a investoři. Říkají, jakým způsobem by měla firma financovat kapitálové potřeby. Odpovídají na to, jak by měla být koncipována struktura majetku. Jde pouze o doporučení, protože podnikatelské činnosti mají mnoho specifik.

Zlatá bilanční pravidla jsou uváděna jako doporučení, kterými by se měl management řídit ve financování firmy s cílem dosažení dlouhodobé finanční rovnováhy a stability. Vycházejí z dané kapitálové potřeby a stanovují základní zásady, které prostředky financování je potřeba použít za určitých předpokladů ke krytí kapitálové potřeby. Pravidla neřeší výši této potřeby, ale její vnitřní skladbu, která může být podstatně ovlivněna technickou podmíněností majetkové struktury dle zaměření podniku.

 

Tento list využijete zejména pro:

odrážkazískáte Pravidlo financování - říká, že struktura aktiva a pasiv by měla být časově sladěná. Tedy dlouhodobá aktiva by měla být kryta dlouhodobými pasivy. Totéž platí i pro aktiva a pasiva krátkodobá.

odrážkazobrazíte si Pravidlo vyrovnání rizika - říká, že vlastní zdroje by pokud možno měly převyšovat cizí zdroje, v krajním případě se mají rovnat.

odrážkaidentifikujete Pari pravidlo - říká, že vlastní kapitál by měl být nanejvýš roven stálým aktivům, a to jen tehdy, když podnik nevyužívá dlouhodobý cizí kapitál.

odrážkaposoudíte Růstové pravidlo - říká, že v podniku nemá být tempo růstu investic vyšší než tempo růstu tržeb. Na nové investice musejí nejprve ty stávající vydělat.

 

Analýza finančních fondů (fondů finančních prostředků)             zobrazte si příklad listu...

Kolik pracovního kapitálu potřebujeme ke svému fungování

V tomto listu počítáte tzv. rozdílové ukazatele, které získáme jako rozdíl dvou absolutních ukazatelů. Někdy se označují jako finanční fondy nebo fondy finančních prostředků. Pojem "fond" se ve finanční analýze používá jako zdroj krytí aktiv, fond se chápe jako rozdíl mezi určitými položkami aktiv na jedné straně a určitými položkami pasiv na straně druhé. Takový rozdíl se obvykle označuje jako čistý fond. Čistý pracovní kapitál se vypočítá se jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky.

Pracovní kapitál je stručně řečeno takový kapitál, který každá firma potřebuje ke svému fungování. Neustále obíhá a tedy pracuje. Ukazatel čistého pracovního kapitálu nám říká, kolik provozních prostředků nám zůstane k dispozici, když uhradíme všechny své krátkodobé závazky. Čistý pracovní kapitál by měl být ideálně nízké kladné číslo.

 

Tento list využijete zejména pro:

odrážkazobrazíte si Čistý pracovní kapitál, Čistý peněžně pohledávkový fond a Čisté pohotové (peněžní) prostředky

odrážkaodhalíte ČPK, tedy jakýsi odhad toho, zda podnik má a zdali vytváří nějaké přebytky likvidních krátkodobých aktiv k úhradě krátkodobých dluhů

odrážkazkontrolujete hodnotu ČPK, kdy kladná hodnota značí, že je firma lépe schopna hradit své závazky, což je i příznivým signálem pro věřitele

odrážkazjišťujete hodnotu ČPK, kdy záporná hodnota ČPK (tzv. nekrytý dluh) bude znamenat možné problémy s placením závazků a tím i získávání nových finančních zdrojů

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Různé formy zisku a výsledku hospodaření (VH, EBITDA, NOPAT)        zobrazte si příklad listu...

Jak se vyvíjí meziročně zisk z podnikání, jak je firma úspěšná

V listu zobrazíte různé výsledky hospodaření společnosti nejen podle českých zvyklostí. Uvidíte si různé výsledky hospodaření (dříve „výsledek hospodaření“), což je v účetnictví název pro rozdíl mezi výnosy a náklady podniku a představuje tak zisk nebo ztrátu podniku za určité období nebo dobu. Z grafů zjistíte trend nárůstu/poklesu různých druhů VH.

Dále vypočítáte hodnoty ziskových ukazatelů EAT, EBT, EBIT a EBITDA z dat výkazů výsledovek. Další ukazatel je NOPAT neboli čistý provozní zisk po zdanění. Ukazatel EBITDA je vhodný k mezinárodnímu srovnání rentability firem (oborů), jelikož vylučuje daňové a úrokové zatížení a současně zohledňuje zpravidla hlavní nepeněžní náklad, odpisy. EBITDA se vypočítá jako zisk před úroky a zdaněním (tzv. EBIT) plus odpisy.

 

Tento list využijete zejména pro:

Finanční analýza firmy

odrážkazískáte provozní výsledek hospodaření a další druhy VH - meziroční trend nárůstu/poklesu a procentuální nárůst/pokles

odrážkavypočítáte EAT, EBT, EBIT a EBITDA po jednotlivých obdobích

odrážkazkontrolujete trend nárůstu/poklesu EAT, EBT, EBIT a EBITDA v absolutních číslech po jednotlivých obdobích

odrážkazjistíte procentuální nárůst/pokles EAT, EBT, EBIT a EBITDA po jednotlivých obdobích (horizontální analýza)

Analýza výnosů a nákladů (provozní a finanční)             zobrazte si příklad listu...

Jak rostou či klesají firemní výnosy a náklady, které ovlivňují zisk firmy

V listu si zobrazíte zevrubnější rozbor struktury výnosů a nákladů. Uvidíte zde provedenou horizontální analýzu výnosů a nákladů. Údaje zobrazují jak absolutní částky v daném období, tak i procentuální změnu mezi dvěma po sobě následujícími obdobími.

Výnosem obvykle definujeme v penězích oceněný výkon. Tímto výkonem může být vše, co firma produkuje - tedy výrobky, zboží či služby. Výnosem mohou být nejen tržby, ale výnosem se rozumí též situace, kdy podnik určitý výkon dodá "sám sobě" (aktivace) nebo situace, kdy podnik dokončí položku zásob vlastní výroby. Nákladem obvykle definujeme spotřebu práce a prostředků v peněžním vyjádření. Lze říci, že náklady představují určité vstupy do podniku. Podnik tyto vstupy svými vnitřními mechanismy přetváří ve výstupy - tj. své produkty (výrobky, prodané zboží či služby).

 

Tento list využijete zejména pro:

odrážkauvidíte rozbor vašich výnosů a nákladů převzatých z výsledovky, a to z provozních i finančních položek

odrážkazobrazíte si meziroční nárůst/pokles položek nákladů a výnosů (horizontální analýza výnosů a nákladů)

odrážkazkontrolujete si meziroční objem a meziroční změny celkových nákladů proti celkovým výnosům

odrážkazjistíte strukturu výsledku hospodaření a meziroční změny VH

 

Analýza provozních nákladů             zobrazte si příklad listu...

Jaká je struktura těch nejdůležitějších nákladů, provozních, které ovlivňují zisk firmy

V tomto listu uvidíte detailní rozbor struktury provozních nákladů. Zobrazíte si jak hodnoty provozních nákladů v absolutních částkách v daném období, tak i procentuální změny mezi dvěma obdobími.

Provozní náklady jsou neinvestiční, běžné provozní (také operační, operativní) výdaje organizace. Jedná se o výdaje vynaložené na zajištění provozu, na nákup drobných zdrojů, na jejich provoz, opravy, údržbu a nákup služeb. Provozní náklady vznikají při běžném provozu, na denní bázi. Provozní náklady tvoří většinu nákladů firmy, a je tedy snaha je snižovat. Pokud dokážete trvale snižovat (nebo nezvyšovat) provozní náklady při zachování kvality produkce, obecně jste více v zisku a úspěšnější. Zvyšujete tím také hodnotu firmy.

 

Tento list využijete zejména pro:

odrážkauvidíte rozbor provozních nákladů - aktivace, změna stavu zásob, výkonová spotřeba, osobní náklady a úpravy hodnot (odpisy)

odrážkazískáte podíl/procentuální vyjádření jednotlivých provozních nákladů z celkového objemu provozních nákladů v jednotlivých obdobích (vertikální analýza provozních nákladů)

odrážkazobrazíte si meziroční nárůst/pokles položek provozních nákladů (horizontální analýza provozních nákladů)

odrážkaporovnáte meziroční objem a změny jednotlivých i celkových provozních nákladů

 

Analýza tržeb a obchodní marže (prodej výrobků a služeb, zboží)             zobrazte si příklad listu...

Rostou tržby za výrobky i služby či obchodní marže, zvyšuje se tak obrat firmy?

V listu se zabýváte detailním rozborem struktury firemních tržeb, tedy výnosů za zboží, služby a výrobky. Zobrazíte si časový vývoj, trend a strukturu tržeb. U tržeb je také provedena vertikální procentní analýza objemu jednotlivých typů tržeb na celkových tržbách. Tržby označují tu část výnosů, kterou podnik získal prodejem výrobků, zboží a služeb v daném účetním období.

Obecně je růst tržeb hodnocen jako pozitivní faktor ve vývoji firmy. Růst tržeb je zpravidla doprovázen vyšší rentabilitou, silnější likviditou a lepší vyjednávací pozicí s dodavateli. V zásadě platí, že růst tržeb je pro finanční zdraví firmy pozitivní: dodavatelé chtějí na růstu firmy participovat - zlepšení dodavatelských podmínek, banky chtějí využít příležitost a rostoucím firmám se zpravidla zlepší přístup k financování.

 

Tento list využijete zejména pro:

Finanční analýza firmy

odrážkazjistíte podíl/procentuální vyjádření jednotlivých typů tržeb z celkového objemu tržeb v jednotlivých obdobích (vertikální analýza tržeb)

odrážkaporovnáte meziroční trend (nárůst/pokles) jednotlivých typů tržeb v celkovém objemu tržeb

odrážkaodhalíte meziroční změny jednotlivých a celkových tržeb (horizontální analýza tržeb)

odrážkazobrazíte si roční objem celkových tržeb za několik období

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Analýza zaměstnanců a produktivity             zobrazte si příklad listu...

Mění se se změnou počtu zaměstnanců i produktivita jejich práce?

V listu si zobrazíte tabulky a grafy, které jsou zaměřeny na hodnocení produktivity práce a ukazatelů spojených s personálním vývojem společnosti. Představují přehled počtu zaměstnanců, trebd jejich počtu, vztah počtu pracovníků k mzdovým nákladům, i mzdových nákladů k tržbám. Porovnáváte zde přidanou hodnotu z výsledovek s průměrnou měsíční mzdou. Zaměřujete se i na produktivitu práce.

Produktivitou práce obecně rozumíme množství užitných hodnot zhotovených jedním pracovníkem za jednotku času, tedy ekonomickou účinnost lidské práce, neboli určitou schopnost vytvářet užitné hodnoty. Jde vlastně o vymezení rozsahu vynaložené práce, jehož se má používat při vyjadřování produktivity práce, tj. zda je správné vymezovat produktivitu práce jako produktivní práce živé či živé i zhmotnělé.

Finanční analýza firmy

 

Tento list využijete zejména pro:

odrážkazjistíte meziroční nárůst/pokles produktivity práce ve firmě vypočítané z tržeb, výkonů, výnosů nebo obratu

odrážkaodhalíte meziroční nárůst/pokles vztahu počtu pracovníků vzhledem k mzdovým nákladům

odrážkazobrazíte si meziroční nárůst/pokles firemních mzdových i osobních nákladů vzhledem k tržbám

odrážkazjistíte meziroční změny tržeb za prodané zboží + výkonů v porovnání s firemní průměrnou mzdou

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Ukazatelé rentability             zobrazte si příklad listu...

Jak velký zisk vytvoří firma z vloženého kapitálu, jaká je ziskovost podniku k vloženým prostředkům

Vidíte zde vypočítané ukazatele rentability, které vypovídají o tom, jak efektivně dokáže podnik zhodnotit vložený kapitál. V případě rentability se tedy vždy jedná o poměr zisku nejčastěji k vloženému kapitálu v různých podobách. Rentabilita vyjadřuje schopnost vloženého kapitálu přinášet kladný zisk. Ideální by byla co největší hodnota ukazatele, ale základem podnikání každé firmy by mělo být dosažení alespoň kladné hodnoty ukazatele.

Ukazatelé rentability poměřují celkový zisk se zdroji, kterých bylo užito pro dosažení zisku. Poměrové ukazatele rentability, jsou též nazývány ukazateli míry zisku, ziskovosti nebo výnosnosti. Pojem rentabilita lze vyjádřit jako měřítko schopnosti podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Ukazatelé přinášejí základní obraz o efektivitě podnikání.

 

Tento list využijete zejména pro:

odrážkazobrazíte si poměr zisku s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na způsob financování. Důležité je tedy to, zda podnik dokáže efektivně využít svoji majetkovou bázi

odrážkauvidíte výnosnost dlouhodobého investovaného kapitálu a také kolik provozního VH podnik dosáhl z jedné koruny, kterou investovali akcionáři a věřitelé

odrážkazjistíte kolik korun čistého zisku připadá na jednu korunu tržeb

odrážkaporovnáte kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu

Finanční analýza firmy

Ukazatelé likvidity             zobrazte si příklad listu...

Jak rychle je firma schopna uhradit své splatné závazky

Zde si zobrazíte likviditu, která vyjadřuje schopnost jakékoli složky majetku firmy přeměnit se v peněžní hotovost. Tato schopnost je důležitá zejména ve chvíli, kdy má firma nedostatek peněžních prostředků a přitom je nucena uhradit okamžitě splatné závazky.

Likvidita ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku, tj. kolikrát je podnik schopen uspokojit věřitele, kdyby proměnil veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku na peněžní prostředky. Hlavní smysl tohoto měření je v tom, aby podnik hradil krátkodobé závazky z těch složek aktiv, které jsou k tomu určeny a ne např. prodejem hmotného investičního majetku. Likvidita tedy vyjadřuje míru obtížnosti přeměny majetku do hotovostní formy. Je obecnou charakteristikou majetku.

 

Tento list využijete zejména pro:

odrážkaidentifikujete, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku, tj. kolikrát je podnik schopen uspokojit věřitele, kdyby proměnil veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku na peněžní prostředky

odrážkazískáte strukturu oběžných aktiv z hlediska likvidity. Oběžná aktiva bez zásob se také označují jako pohotová oběžná aktiva

odrážkazjistíte schopnost zaplatit své krátkodobé závazky "ihned" - tedy pomocí hotovosti, peněz na bankovních účtech, šeky či krátkodobými cennými papíry

odrážkazměříte výši závazků vzhledem k účetní hodnotě společnosti. Vyjadřuje jak veliký poměr dluhů a kapitálu potřebuje společnost ke svému provozu.

 

Ukazatelé aktivity             zobrazte si příklad listu...

Nevznikají zbytečné náklady kvůli zbytnému množství aktiv? Jak podnik umí "obracet peníze"?

V tomto listu zjistíte informace o tom, jak efektivně se ve firmě hospodaří s aktivy (majetkem, pohledávkami, zásobami...), tedy respektive, jak dlouho jsou v nich vázány finanční prostředky. Tedy jak podnik využívá svá aktiva, zda disponuje nevyužívanými kapacitami, zda má firma dostatek produktivních aktiv. Pokud má podnik více aktiv, než je potřeba, vznikají zbytečné náklady, pokud jich má naopak málo, přichází o možné tržby. Ukazatele hospodářské aktivity se obvykle vyjadřují ve dvou formách - době obratu či rychlosti obratu aktiv.

Zjištění objemu a doby, po kterou je kapitál vázán v jednotlivých formách majetku firmy, má význam pro zjištění potřebného objemu kapitálu k realizaci činnosti firmy a k získání zisku. Podstatou podnikání je totiž kapitál v peněžní podobě „protáhnout“ výrobními a prodejními procesy ve firmě a na konci výrobního cyklu ho získat opět v peněžní podobě, ovšem navýšený o zisk. Podstatou všech ukazatelů aktivity firmy je srovnávání tržeb za dané období se zkoumanými složkami aktiv.

Finanční analýza firmy

 

Tento list využijete zejména pro:

odrážkazjistíte efektivnost využívání budov, strojů, zařízení, dopravních prostředků a ostatního dlouhodobého hmotného majetku

odrážkauvidíte počet obrátek oběžného majetku za jeden rok, nebo lze také říci kolik vyprodukuje 1 Kč vázaná v oběžných aktivech Kč tržeb

odrážkazměříte, kolikrát je během roku každá položka zásob přeměněna v hotovost (prodána) a znovu uskladněna

odrážkaidentifikujete za kolik dní (tj. s jakou dobou splatnosti) v průměru hradíme své závazky nebo jinými slovy, kolik dní čerpáme dodavatelský úvěr

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Ukazatelé zadluženosti             zobrazte si příklad listu...

Je firma finančně stabilní, tedy přiměřeně zadlužená?

V listu si zobrazíte vypočítané ukazatele zadluženosti. Pojem „zadluženost“ představuje situaci, kdy firmy vedle vlastních zdrojů (vložených vlastníky firmy či vytvořených vlastní činností firmy) používají k financování své činnosti také cizí zdroje (úvěry a půjčky). To je jistě do určité míry žádoucí, ale nesmí to firmu zatěžovat příliš vysokými finančními náklady. Ukazatelé zadluženosti vyjadřují zejména vztah mezi cizími a vlastními zdroji firmy. Tedy míru, do jaké je podnik financován cizími zdroji.

Zadluženost obecně nemusí být negativní charakteristikou firmy. Její růst ve stabilní firmě totiž přispívá ke zvyšování rentability (efekt finanční páky). S rostoucí zadlužeností však roste riziko, že společnost bude mít problémy se splácením úroků a dostane se do nepříznivé finanční situace.

 

Tento list využijete zejména pro:

odrážkaidentifikujete informace týkající se úvěrového zatížení firmy

odrážkazobrazíte kolika Kč dlouhodobých dluhů je zatížena každá 1 Kč aktiv

odrážkaodhalíte podíl vlastního kapitálu na celkovém majetku podniku

odrážkaporovnáte kolikrát jsou úroky z poskytnutých úvěrů kryty výsledkem hospodaření firmy za dané účetní období

 

Ukazatelé na bázi provozního cash flow             zobrazte si příklad listu...

Jak velikost finančních toků ve firmě ovlivňuje výsledky hospodaření

Pomocí ukazatelů na bázi cash flow měříte význam finančních toků ve finanční situaci podniku. Cash flow nahrazuje v poměrových ukazatelích zisk. Pro většinu ukazatelů se používá cash flow z provozní činnosti. Tedy se poměřují finanční toky z provozní činnosti s vybranými položkami výkazu zisků a ztrát nebo rozvahy. Úkolem analýzy cash flow je zachytit varovné signály možných platebních potíží a posoudit vnitřní finanční potenciál firmy.

Ukazatele obvykle vycházejí z jiných poměrových ukazatelů (např. rentability, likvidity), ve kterých je účetní zisk zpravidla nahrazen právě provozním cash flow. Tedy se poměřují finanční toky z provozní činnosti s vybranými položkami výkazu zisků a ztrát nebo rozvahy.

 

Tento list využijete zejména pro:

odrážkazjistíte rentabilitu tržeb, je odvozena od ukazatele rentability tržeb (ROS)

odrážkazískáte finanční efektivitu hospodaření firmy, tedy schopnost vytvářet z celkového obratu finanční přebytky, které jsou potřebné pro další posilování pozice podniku

odrážkaposoudíte jakou část příjmů podnik generuje z kapitálu vázaného v majetku, je odvozena od ukazatele ROA

odrážkaidentifikujete počet roků, za které bude podnik schopný splatit všechny dluhy za předpokladu, že udrží současnou úroveň tvorby cash flow

 

Ukazatelé kapitálového trhu             zobrazte si příklad listu...

Jakou návratnost můžete očekávat od vložených prostředků?

V tomto listu porovnáváte výsledky hospodaření podniku s tím, jak jeho budoucnost vidí investoři. Ukazatele tržní hodnoty nastíní, jak je trh hodnocen minulou činností podniku a jaké je další budoucí výhled, jeho výsledkem jsou úrovně - likvidity podniku, využití aktiv, využití dluhů a výnosnost podniku. Analyzují kapitálový trh, který je důležitým parametrem k vykreslení hospodářské situace podniku pro současné i budoucí investory. Minulá činnost podniku je hodnocena pro predikci budoucnosti podniku.

Investoři vkládají své peníze do firmy hlavně za účelem získání a) dividendy, b) kapitálového výnosu z prodeje podniku nebo jeho akcií – pokud tržní hodnota akcií roste, roste i potenciální výnos z jejich prodeje. Ukazatele tržní hodnoty ve svých výpočtech často využívají právě údaje o tržní hodnotě akcií či výši dividend a přináší tak do finanční analýzy pohled investorů, kteří hodnotí firmu nejen podle současného vývoje, ale také podle očekávání budoucí situace.

Finanční analýza firmy

 

Tento list využijete zejména pro:

odrážkazjistíte velikost čistého zisku na 1 akci

odrážkaporovnáte poměr tržní ceny akcie k čistému zisku na akcii

odrážkazobrazíte si procentuální zhodnocení investice akcionáře

odrážkauvidíte, jak velký podíl vytvořeného zisku po zdanění je vyplácen akcionářům a to v podobě dividend

 

DuPont analýza - Rozklad rentability vlastního kapitálu             zobrazte si příklad listu...

Kam je třeba zaměřit úsilí o zvyšování rentability a zvýšení zisku?

Pomocí DuPont analýzy uděláte podrobný rozklad ukazatele ROE. DuPont diagram je považován za základní pyramidovou strukturu, patří mezi pyramidové struktury poměrových ukazatelů. Levá strana tohoto diagramu odvozuje ziskovou marži, která se vypočítá jako zisk dělený tržbami. Jsou zde vyčísleny celkové náklady postupným sčítáním jednotlivých druhů nákladů. Jejich odečtením od tržeb se pak vypočítá čistý zisk. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami, vyčísluje různé druhy aktiv a zjistíte obrat aktiv.

Rozkladem ukazatele ROE zjistíte, kam je třeba zaměřit úsilí o zvyšování rentability. Zlepšení lze dosáhnout např. zvýšením rentability tržeb, zrychlením obratu kapitálu, odvážnějším využitím cizího kapitálu či změnou struktury finančních zdrojů. Zkoumáním dalších ukazatelů v tomto diagramu můžeme analyzovat efekt zvyšování či snižování ceny produktu na objem prodeje, můžeme hledat možnosti jak snižovat nákladové položky, minimalizovat dluhové riziko a současně využit dluh jako finanční páku.

 

Tento list využijete zejména pro:

Rozkladem ROE zjistíte, kam je třeba zaměřit úsilí o zvyšování rentability. Zlepšení lze dosáhnout:

odrážkazvýšením rentability tržeb (ziskové marže),

Finanční analýza firmy

odrážkazrychlením obratu kapitálu (aktiv),

odrážkaodvážnějším využitím cizího kapitálu,

odrážkazměnou struktury finančních zdrojů.

Zkoumáním dalších ukazatelů diagramu analyzujete:

odrážkaefekt zvyšování či snižování ceny produktu na objem prodeje,

odrážkamožnosti snižování nákladových položek

odrážkaminimalizaci dlužnického rizika a využití dluhu jako finanční páky ke zvyšování rentability vlastního kapitálu.

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Bankrotní modely (IN05, Altman, AGR, D-skóre, Springate,...)             zobrazte si příklad listu...

Hrozí vaší firmě bankrot nebo jste úspěšní - srovnání podle matematických modelů

V listech bankrotních modelů vidíte několik vybraných českých i zahraničních bankrotních modelů. Bankrotní, neboli predikční, modely představují systémy včasného varování, neboť podle chování vybraných ukazatelů indikují případné ohrožení finančního zdraví. Tyto modely byly odvozeny na základě skutečných dat u firem, které v minulosti zbankrotovaly, nebo naopak dobře prosperovaly. Vycházejí z předpokladu, že ve firmě dochází už několik let před úpadkem k jistým anomáliím, ve kterých jsou obsaženy symptomy budoucích problémů a které jsou charakteristické právě pro ohrožené firmy. Jsou vhodné nejen pro současné, ale i budoucí rozhodování, umožňují managementu oddělit a správně interpretovat indikátory případných budoucích problémů a včas je identifikovat a upravit dříve, než dojde k vážným problémům nebo dokonce bankrotu. Více informací o tématu je na stránce Bankrotní a bonitní modely

 

Tento list využijete zejména pro:

odrážkapodle chování vybraných ukazatelů indikujete případné ohrožení finančního zdraví firmy

odrážkapomocí jediného vypočítaného čísla zjistíte případný blížící se bankrot firmy

odrážkaposoudíte české modely Index IN05, Aspekt Global Rating, D-skóre - Index ČNB, Bilanční analýza R. Douchy

odrážkazkontrolujete zahraniční modely Altmanův index, Springateův model, Beaverův model, Beerman, Fulmerův model

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Bonitní modely (Index bonity, Kralicek, Grünwald)             zobrazte si příklad listu...

Je vaše firma podle zkušenosti ostatních finančně zdravá nebo máte problémy?

V listu si zobrazíte několik vybraných bonitních modelů. Bonitní modely patří mezi diagnostické modely, které hodnotí firmu jedním syntetickým koeficientem na základě účelově vybraného souboru ukazatelů, který nejvýstižněji umožňuje vyjádřit finanční situaci, resp. pozici na firmy. Jsou založeny na analýze finančního zdraví podniku. Jejich cílem je zařadit podnik do správné kategorie, tj. mezi dobré či špatné firmy. Výsledek bonitních modelů musí umožňovat mezipodnikové srovnání.

Z časového hlediska lze bonitní modely zařadit do analýzy ex post, která je orientována retrospektivně a vede k poznání příčin, jež podmínily současnou firemní situaci. Bonitní modely predikují finanční zdraví účetní jednotky. Toto bývá rozděleno do různě široké škály, a to zpravidla od zdraví dobrého až po to špatné.

Finanční analýza firmy

 

Tento list využijete zejména pro:

odrážkazískáte modely - Index bonity, Kralicek rychlý test, Grünwaldův bonitní model

odrážkapodle 1 indexu modelu posoudíte celé hodnocení hospodaření firmy

odrážkapredikujete pomocí modelů finanční zdraví firmy do budoucna z jejích historických výsledků

odrážkamůžete porovnat pozici firmy ve srovnání se souborem porovnávaných subjektů, s oborovými výsledky

 

Ekonomické normály             zobrazte si příklad listu...

Rozvíjí se váš podnik, rostou výstupy (HV, tržby,...) více než vstupy (mzdy, počet pracovníků,...)?

V listu si vypočítáte některé ekonomické normály. V ekonomické analýze posuzujeme nejen úroveň hodnot různých ukazatelů, ale také vývoj ukazatelů, jejich dynamiku. Rychlou metodou pro posouzení růstových vztahů (dynamiky) v ekonomice firmy jsou nerovnice sestavené z indexů charakterizujících základní oblasti podnikové ekonomiky. Z nerovnic byl postupně sestaven celý soubor označený jako ekonomický normál.

Pomocí ekonomických normálů zjistíte vztahy mezi určitými důležitými ukazateli (zisk, tržby, náklady, počet pracovníků, zásoby, dlouhodobý hmotný majetek a počet pracovníků) pomocí soustavy nerovnic indexů, kde indexy charakterizují růst určitého ukazatele mezi dvěma obdobími. Stanovené modelové pořadí nerovnic označujeme jako ekonomický normál. Ekonomický normál vychází z logické podstaty, že dynamika výstupů musí být vyšší než dynamika vstupů, což vám pomáhá se zjištěním, zda trendy ve firmě jdou správným směrem.

 

Tento list využijete zejména pro:

odrážkavypočítáte některé ekonomické normály, tedy vývoj hodnot různých ukazatelů, jejich dynamiku

odrážkaidentifikujete, zda fungujete správně, podle poučky, že ekonomický normál vychází z logické podstaty, že dynamika výstupů musí být vyšší než dynamika vstupů

odrážkaporovnáte vztahy mezi ukazateli (zisk, tržby, náklady, mzdy, počet pracovníků, zásoby, DHM) pomocí soustavy nerovnic indexů, kde indexy charakterizují růst určitého ukazatele mezi dvěma obdobími

 

Kvantifikované příznaky možné krize firmy             zobrazte si příklad listu...

Ukazují některé ukazatele na možnou krizi firmy?

V tomto listu si kontrolujete některé vybrané tabulky a grafy použité v různých částech aplikace. A to ty ukazatele, které mohou ukazovat nebo předjímat problémy dané firmy. To, že jeden nebo několik ukazatelů se vyvíjí špatným směrem, ještě neznamená problém, může to být i krátkodobý záměr firmy. Např. zvyšující se podíl cizích zdrojů může vykazovat zvýšení půjček na podporu rozvoje firmy např. nákupem investic, který se projeví později v tržbách. Ale většina ukazatelů jdoucí špatným směrem je důvod k zamyšlení nad kondicí firmy. Např. klesající tržby + klesající produktivita práce + narůstající financování krátkodobými cizími zdroji (na úhradu závazků) evokuje problémy ve firmě.

 

Tento list využijete zejména pro:

odrážkazobrazíte si na 1 místě některé důležité tabulky a grafy, které předjímají možné problémy firmy

odrážkavidíte k výsledným grafům trendy, tedy stav, zda ukazatel v čase roste nebo klesá

odrážkapřečtete si textové ohodnocení výsledku tabulky a grafu, zda jde ukazatel dobrým směrem nebo se zhoršuje, a tím je pro firmu nebezpečný

 

Indikátor Zombie firmy             zobrazte si příklad listu...

Není váš podnik "chodící mrtvola", který přežívá jen kvůli levným cizím penězům či dotacím?

V listu uvidíte možnou hrozbu pro podnik být Zombie firmou. To je společnost, která není schopna dlouhodobě vytvářet zisk a aby nadále mohla fungovat, tak potřebuje dotace, levné půjčené peníze či vnější záchranu před bankrotem. Mezi zombie firmy patří také zadlužené podniky, které pokryjí svoje provozní náklady a úroky ze svých půjček, avšak nezaplatí samotný dluh. Taková firma se tedy dlouhodobě pohybuje na hranici krachu, zabírá tím pádem pracovníky společnostem s větší produktivitou práce. Z dlouhodobého hlediska je velmi špatné, že tyto neživotaschopné firmy odsáváním lidí i peněz brzdí růst produktivity celé ekonomiky. Schopné firmy, které by mohly ekonomiku táhnout a zvyšovat naši životní úroveň, pak nemají z čeho fungovat.

Metodika stanovení Zombie firmy vychází z metody využité autory studie "Joint Research Centre" sestavené Evropskou komisí na téma stagnujících firem v EU vydané v roce 2018.

Finanční analýza firmy

 

Tento list využijete zejména pro:

odrážkaposoudíte, zda firma není tzv. Zombie firmou, tedy v podstatě mrtvou firmou

odrážkazjistíte, zda firma není schopna dlouhodobě vytvářet zisk a aby mohla fungovat, potřebuje dotace, levné půjčené peníze či vnější záchranu před bankrotem.

 

Firemní Investiční riziko počítané metodikou AGR             zobrazte si příklad listu...

Jak je firma zdravá a vydělávající, má pro případného investora smysl do ní investovat?

V listu si zobrazíte orientační pohled investorů z kapitálového trhu na rizikový profil testovaného podniku. Výpočet Indexu investičního rizika (IIR) v této aplikaci a následné jeho vyhodnocení do výsledného Stupně investičního rizika používá metodiku Aspekt Global Rating (AGR). AGR je produktem dříve české společnosti Aspekt.

Uvidíte pohled na hodnocení rizika investic do kapitálu testovaného podniku případným investorem na kapitálovém trhu. Tento ocení i případní další zájemci o posílení finančních zdrojů testovaného podniku v příštích letech (crowfunding, peer-to-peer, atd.). Význam (interpretace) vypočteného stupně investičního rizika spočívá v pohledu investora na kapitálovém trhu na finanční perspektivu podniku a z toho odvozenou orientační rizikovost investice do testovaného MSP v příštích letech.

 

Tento list využijete zejména pro:

odrážkazobrazíte si pohled, který hodnotí rizika investic do kapitálu podniku investorem

odrážkauvidíte model, jenž byl zkonstruován pro analýzu finanční situace českých společností v podmínkách české ekonomiky

odrážkadoporučujeme, abyste stav a vývoj ukazatelů porovnali s prostředím či odvětvím, ve kterém podnik působí

 

Scorecard korporátních dluhopisů             zobrazte si příklad listu...

Máte investovat do těchto korporátních dluhopisů podle pohledu Ministerstva financí ČR?

Pokud jste možným investorem, můžete se podívat na počáteční posouzení dluhopisů firmy metodikou Ministerstva financí ČR. Účelem dokumentu Scorecard korporátních dluhopisů je poskytnout investorům, kteří nejsou zkušení v podobné formě investování, jednoduchý a rychlý nástroj pro počáteční posouzení dluhopisů. MF upozorňuje, že jde o počáteční posouzení emise a emitenta, které nemá nahradit samotný rating renomovaných společností. Při důkladnějším a komplexním prověřování emitenta a emise hraje roli mnohem více faktorů. Pro účely tohoto dokumentu je řada faktorů zjednodušených pro lepší pochopení.

Dluhopis jako forma investice není vždy pro drobného investora, který nemá s podobnou formou investování zkušenosti nebo znalost emitenta dluhopisu, tou nejlepší a bezrizikovou investicí. Stále více drobných investorů ve snaze o lepší výnos z investice vybere špatně a nakonec o své peníze může přijít. Investor by měl takovou investici dobře prověřit a případně diverzifikovat své riziko více investicemi.

 

Tento list využijete zejména pro:

odrážkadostanete jednoduchý a rychlý nástroj pro počáteční posouzení dluhopisů

odrážkapomocí bodové škály zjistíte rizikovost nákupu firemních dluhopisů pro případné investory

odrážkapro vás bude zajímavé, že metodiku Scorecard vydalo Ministerstvo financí ČR

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

EVA - Economic Value Added (metodikou MPO ČR INFA)             zobrazte si příklad listu...

Jak je podnik úspěšný v porovnání s odvětvím pomocí výpočtu EVA metodikou MPO ČR

V listu zkontrolujete úspěšnost firmy pomocí soustavy INFA Inky a Ivana Neumaierových používané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Soustava pracuje s manažerským tvarem ekonomického zisku (EVA), který srovnává ROE se sazbou alternativního nákladu na vlastní kapitál (re). INFA je založena na tom, že při posuzování podnikové výkonnosti je potřeba propojit (a současně mít i možnost odděleného pohledu) ukazatele finančního controllingu a controllingu rizik. Ukazatelem, který je nejagregovanějším ztělesněním tohoto propojení, je ekonomický zisk.

S pomocí systému INFA můžete ověřit finančního zdraví a porovnat výsledků s nejlepšími firmami v odvětví, nebo průměrem za odvětví. Slouží k identifikaci hlavních předností firmy a nejpalčivějších problémů, které pomůže odhalit a tím představuje prvním krok k jejich řešení. Je východiskem pro formování a určení podnikové strategie.

 

Tento list využijete zejména pro:

odrážkazobrazíte si finanční zdraví podle metodiky hodnocení českých podniků Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

odrážkapomocí ukazatelů budete mít možnost srovnání s jinými českými firmami testovanými a popsanými MPO ČR

odrážkamůžete zařadit firmu do čtyř kategorií podle ztráty nebo zisku z hospodaření

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Manažerské pohledy (vybraná data, která zajímají manažera)             zobrazte si příklad listu...

Která data o firmě nejvíce zajímají manažera?

Na tomto listu si zejména manažeři zobrazí některé důležité pohledy na data společnosti pohromadě, která jsou pro ně zajímavá. Data jsou počítána i zobrazena na jiných listech, zde jsou vytaženy ty pro manažera zajímavé.

 

Tento list využijete zejména pro:

odrážkazobrazíte si Výsledek hospodaření a Provozní výsledek hospodaření (nárůst/pokles) po jednotlivých obdobích

odrážkazkontrolujete celkové tržby a jejich nárůst/pokles po jednotlivých obdobích

odrážkazjistíte vypočtený EBIT a EBITDA (nárůst/pokles) po jednotlivých obdobích

odrážkaporovnáte si krátkodobé pohledávky a závazky a jejich srovnání po jednotlivých obdobích

 

Upozornění:

Používáním FinAnalysis můžete ušetřit takové množství své namáhavé práce a svého času, že můžete v práci působit i takto. Raději to, že máte hotovo, nějak maskujte - čtěte dobrou e-knihu, stránku o vašich koníčcích, ...

FinAnalysis

 

 

Finanční analýza firmy

 

 

FinAnalysis na 3 období ZDARMA

Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu

Bez časového omezení a nutnosti registrace